Transmisja obrad Rady Miasta - na żywo


Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, aby rozpocząć odbiór proszę wybrać odpowiednio:

Transmisja video:

Transmisja audio:

 

 

Nagrania obrad Rady Miasta

Wszystkie nagrania sesji Rady Miasta VIII kadencji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji. Po wybraniu interesującej sesji można zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi sesji, przeczytać protokół oraz przejść na stronę z nagraniem sesji. Dostępna jest także strona z listą wszystkich nagrań Sesji Rady Miasta VIII kadencji.


 

 

Klauzula informacyjna dotycząca osób uczestniczących w obradach Rady Miasta Lublin

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane - w związku transmisją obrad Rady Miasta Lublin oraz ich utrwalaniem za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lublin oraz w innych kanałach komunikacyjnych Urzędu Miasta Lublin. Nagrania będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane oraz będą przechowywane wieczyście w archiwum, stosownie do przepisów prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  2. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  5. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Z uwagi na ciążącym na Administratorze ustawowym obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta Lublin, uczestnictwo przez Panią/Pana w obradach Rady Miasta Lublin wiąże się z obowiązkiem podania danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.