W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nagranie obrad - XXXII sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji w dniu 21 października 2021 r.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji i nagrań obrad Rady Miasta Lublin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lublin, którą reprezentuje Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji obowiązku (wynikającego z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) transmitowania obrad Rady Miasta Lublin oraz ich utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
  • realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowym obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta Lublin, przebywanie na terenie objętym działaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 5. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Lublin.
 6. Dane osobowe utrwalone na nagraniach będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane oraz będą przechowywane wieczyście w archiwum, stosownie do przepisów prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
 8. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju utrzymania systemów informatycznych, tj. COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO,
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.