W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin o naborze wstępnych zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin o naborze wstępnych zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II Drukuj stronę do PDF

08.08.202314:58

Gmina Lublin zaprasza do składania propozycji zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II, określonych uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Propozycje tych zadań muszą spełniać następujące wytyczne:

 • zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych,
 • obejmują wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej    ewidencji zabytków. Dotacja udzielana jest w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków,
 • podmiot zgłaszający może złożyć tylko jeden wniosek,
 • poziom dofinansowania wniosku: do 150.000,00 zł lub 500.000,00 zł lub 3.500.000,00 zł,
 • wkład własny min. 2% całkowitej wartości zadania. .

 

 1. Wnioskodawca musi dostarczyć oświadczenia:
  • dotyczące zapoznania się z założeniami programu i stosowania regulaminu naboru,
  • dotyczące korzystania/dysponowania środkami publicznymi oraz dotyczące pomocy publicznej,
  • dotyczące braku podwójnego finansowania w odniesieniu do wydatków dot. zakresu inwestycji wskazanego we wniosku o dotację,
  • dotyczące ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy,
  • o wpisie do właściwego rejestru zabytków lub ewidencji zabytków,
  • dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • o zabezpieczeniu środków na udział własny w wysokości wynikającej z różnicy między poziomem wartości zadania a poziomem dofinansowania z Programu.
 2. Wnioskodawca musi określić zakres prac jakie zamierza wykonać przy zabytku, przy czym:
  dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo gminnej ewidencji zabytków, które zostaną poniesione po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego ogłoszonego w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy.
 3. Wnioskodawca musi dostarczyć:
  • kosztorys realizacji planowanych prac lub robót określonych powyżej w pkt 2,
  • harmonogram realizacji robót/prac przy zabytku wraz z podaniem terminu zakończenia tych robót/prac,
  • decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • zgodę współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym na przeprowadzenie prac,
  • opis stanu zachowania zabytku,
  • uzasadnienie realizacji zaproponowanego zakresu prac i ew. dokumentację i pozwolenia jeżeli takie są w jego posiadaniu.
 4. Zasady wyboru wniosku:
  1. W ramach naboru zostanie wybrany tylko jeden wniosek dotyczący jednego zabytku.
   • Zadanie rekomendowane do zgłoszenia przez Gminę Lublin wniosku w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – edycja II zostanie wybrane na podstawie następujących kryteriów:
   • wartości zabytkowe obiektu,
   • dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
   • rolę zabytku w krajobrazie historycznym miasta,
   • konieczność wykonania prac dla stanu zachowania zabytku.
  2.  Wyboru wniosków do zgłoszenia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II na podstawie rekomendacji dokonuje Prezydent Miasta Lublin.
  3. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku uzyskania dofinansowania Wnioskodawca będzie zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z warunkami programu, promesy wstępnej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z wytycznymi BGK i Gminy Lublin.

W przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach Programu wnioskodawca nie będzie miał roszczeń do Gminy Lublin o realizację dotacji.

Wnioski w wersji papierowej należy składać do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin mieszczącego się przy ul. Złotej 2 w Lublinie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09. 08 .2023 r. do godziny 15.00.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu formularz wniosku oraz formularz oświadczenia o zapewnieniu środków własnych przez Wnioskodawcę.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o udzielenie dotacji z dofinansowaniem.odt
Rozmiar załącznika: 0.16 MB
Wzór wniosku o udzielenie dotacji z dofinansowaniem