W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin o naborze wstępnych zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin o naborze wstępnych zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Drukuj stronę do PDF

24.03.202308:29

Gmina Lublin zaprasza do składania propozycji zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, określonych uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Propozycje tych zadań muszą spełniać następujące wytyczne:

 • zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych,
 • obejmują wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotacja udzielana jest w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77  ustawy o ochronie zabytków,
 • podmiot zgłaszający może złożyć tylko jeden wniosek,
 • poziom dofinansowania wniosku: do 150.000,00 zł lub 500.000,00 zł lub 3.500.000,00 zł,
 • wkład własny min. 2% całkowitej wartości projektu.
 1. Wnioskodawca musi dostarczyć oświadczenia:
  • dotyczące zapoznania się z założeniami programu i stosowania regulaminu naboru,
  • dotyczące korzystania/dysponowania środkami publicznymi oraz dotyczące pomocy publicznej,
  • dotyczące braku podwójnego finansowania w odniesieniu do wydatków dot. zakresu inwestycji wskazanego we wniosku o dotację,
  • dotyczące ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy,
  • o wpisie do właściwego rejestru zabytków lub ewidencji zabytków,
  • dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • o zabezpieczeniu środków na udział własny w wysokości wynikającej z różnicy między poziomem wartości projektu a poziomem dofinansowania z Programu.
 2. Wnioskodawca musi określić zakres prac jakie zamierza wykonać przy zabytku, przy czym:
  • dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo gminnej   ewidencji zabytków, które zostaną poniesione po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego ogłoszonego w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy.
 3. Wnioskodawca musi dostarczyć:
  • kosztorys realizacji planowanych prac lub robót określonych powyżej w pkt 2,
  • harmonogram realizacji robót/prac przy zabytku wraz z podaniem terminu zakończenia tych robót/prac,
  • decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • zgodę współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym na przeprowadzenie prac,
  • opis stanu zachowania zabytku,
  • uzasadnienie realizacji zaproponowanego zakresu prac i ew. dokumentację i pozwolenia jeżeli takie są w jego posiadaniu.
 4. Zasady wyboru wniosku:
  1. W ramach naboru zostanie wybrany tylko jeden wniosek dotyczący jednego zabytku.
   Zadanie rekomendowane do zgłoszenia przez Gminę Lublin wniosku w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków zostanie wybrane na podstawie następujących kryteriów:
   1. wartości zabytkowe obiektu,
   2. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
   3. rolę zabytku w krajobrazie historycznym miasta,
   4. konieczność wykonania prac dla stanu zachowania zabytku.
  2. Wyboru wniosków do zgłoszenia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie rekomendacji dokonuje Prezydent Miasta Lublin
  3. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku uzyskania dofinansowania Wnioskodawca będzie zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z warunkami programu, promesy wstępnej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z wytycznymi BGK i Gminy Lublin.

W przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach Programu wnioskodawca nie będzie miał roszczeń do Gminy Lublin o realizację dotacji.

Wnioski w wersji papierowej należy składać do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Lublin mieszczącego się przy ul. Złotej 2 w Lublinie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2023 r. do godziny 15.00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu formularz wniosku oraz formularz oświadczenia o zapewnieniu środków własnych przez Wnioskodawcę.

Pliki do pobrania

PMZ_Zarzadzenie_zalacznik_pion_Zn-5 wzór wniosku 2-1.odt
Rozmiar załącznika: 0.16 MB
Wzór wniosku o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków