Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2014 >> (2014-06-10 Usługa) Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wraz z dostawą oprogramowania do projektowania oznakowania


 

Odpowiedzi na zapytania

 

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na usługi
Rok: 2014
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wraz z dostawą oprogramowania do projektowania oznakowania
Rodzaj dokumentu: odpowiedzi na zapytania

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wraz z dostawą oprogramowania do projektowania oznakowania”.

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
1. Wymóg wykazania 3 usług w zakresie opracowania projektów stałej organizacji ruchu lub ich aktualizacji dla krajowych, wojewódzkich lub powiatowych dróg o zakresie nie mniejszym niż 50 km, jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez ZDiM...”, charakter projektu organizacji ruchu dla przekroju drogowego o długości 50 km jest zupełnie inny od projektu organizacji dla ulic. Stopień skomplikowania oznakowania układu dla ulic jest rażąco wyższy, co 200 – 500 m występują skrzyżowania, zaś na przekroju drogowym co kilka kilometrów. Na 50 km odcinku drogi może nie wystąpić w ogóle drogowa sygnalizacja świetlna, podczas gdy w przedmiocie zamówienia dla m. Lublin jest ich ponad 130, a są one w zakresie inwentaryzacji, oceny i projektowania przewidzianym w przedmiotowym zamówieniu. Zapis utrudnia uczciwą konkurencję preferując jednostki projektowe nie przygotowane do specyfiki zadania.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Poprawne wykonanie 3 projektów organizacji ruchu w sumie na 150 km dróg w pełni potwierdzi potencjał Wykonawcy, tj. znajomość przepisów związanych z projektowaniem organizacji ruchu, a także posiadanie doświadczenia i znajomość specyfiki procesu projektowego,
w tym zasad uzgadniania i zatwierdzania przez stosowne instytucje.

2. W zakresie zamówienia występuje dostawa oprogramowania dla jego realizacji oraz późniejszej eksploatacji przez zamawiającego, czy nie jest wymagane żadne doświadczenie we wdrażaniu tak specjalistycznego zadania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykazania się ww. doświadczeniem. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. W wymaganiach technicznych P. 2.1 c) „stany” znaku występują określenia „do przeniesienia” i „przeniesiony” - czy oznacza to, że oprogramowanie musi być wyposażone w system aktualizacji oznakowania?
Odpowiedź: Zamawiający przedstawił w „Opisie przedmiotu zamówienia” swoje wymagania w zakresie oprogramowania. Zamawiający nie może się odnieść do zapytania „czy oprogramowanie ma być wyposażone w system aktualizacji oznakowania”, ponieważ pytający nie wyjaśnił co pod tym pojęciem rozumie.
Cztery stany znaków ("istniejący", "projektowany", „do przeniesienia” i „przeniesiony”) wskazane w części dotyczącej oprogramowania – wymagań technicznych – wymagań funkcjonalnych – oznakowanie pionowe (P. 2.1.c) odnoszą się w tym punkcie do opisu stanu znaku w terenie, a nie do przenoszenia np. pomiędzy lub w bazie danych/oprogramowaniu.

4. W punkcie 1.C. Opisu Przedmiotu Zamówienia wymagania sprzętowe dla jednostki centralnej – stacji roboczej nie zadeklarowano wymagań dla karty graficznej, a podano jedynie wymagania dla monitora. Proszę o wyjaśnienie, gdyż jej cena znacząco wpływa na koszty sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby karta graficzna spełniała wymogi:
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, z sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo).
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmiany załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.
Nowy, aktualny i obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ w załączeniu.


Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
 zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Odpowiedzi na zapytania 
Wprowadził do BIP: ZDM - Charachajczuk Agnieszka 
Data udostępnienia w BIP: 2014-06-16 
Wytworzył informację: Charachajczuk Agnieszka 
Ostatnio modyfikował: ZDM - Charachajczuk Agnieszka 
Data modyfikacji: 2014-06-16 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie