Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2016


 
 (2016-01-18 Usługa) Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin
 (2016-02-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Biedronki w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-02-17 Usługa) Przetarg nieograniczony na wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin.
 (2016-02-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Magdaleny Brzeskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2016-02-19 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap), na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Lipowa i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową wraz z przebudową infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 oraz budowy kanału technologicznego
 (2016-02-22 Robota budowlna) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku do skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich
 (2016-02-23 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Bartosza Głowackiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-02-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Czwartaków i ul. Wysockiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2016-02-26 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej – ulicy Ustronie w Lublinie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej łącznie z przebudową tych skrzyżowań wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową przyłączy gazowych
 (2016-02-29 Dostawa) Przetarg nieograniczony na wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzonych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych i konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin w okresie wiosenno-letnim 2016 r
 (2016-03-08 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr IV oraz VII - 2 części
 (2016-03-09 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na remont ulicy Zygmunta Krasińskiego w Lublinie
 (2016-03-15 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wojciecha Kiwerskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2016-03-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Podhalańskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2016-03-18 Usługa) Przetarg nieograniczony na Zadanie I – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną, polegającej m. in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego; Zadanie II – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowę ul. Włościańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włościańską (celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy „Za Cukrownią”) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego; Zadanie III – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę: - odcinka sieci wodociągowej Ø 125 mm wraz z odgałęzieniami pomiędzy skrzyżowaniem ulic Dzierżawną/Włościańską w Lublinie a ostatnią drogą dojazdową od ul. Dzierżawnej, - przełączenie istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych do nowobudowanego odcinka sieci Ø 125 mm, - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicach: Ciepłej oraz Dzierżawnej z włączeniem projektowanej sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej, oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-03-29 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy drogi serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie (od wjazdu z PZMOT do ul. Browarnej).
 (2016-04-01 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urzędowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2016-04-05 Usługa) Przetarg nieograniczony na wykonanie analizy porealizacyjnej dla poszczególnych zadań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: Zadanie 1 - drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta. Zadanie 2 - ulicy A. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Choiny do skrzyżowania z ul. Poligonową. Zadanie 3 - ulice w osiedlu Bursaki w Lublinie – budowa ul. Stefczyka, ul. Do Dysa i ul. E. Wojtasa.
 (2016-04-11 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 106275L – ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie na odcinku od ul. Ludwika Zamenhofa (wraz ze skrzyżowaniem do posesji nr 25 przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Jana Pocka do ul. Aleksandra Gierymskiego, wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału w pasie drogi ul. Ludwika Zamenhofa, oraz przebudową istniejących sieci: gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową.
 (2016-04-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na: Zadanie I: Budowa sięgacza – drogi klasy KDD oraz ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi, na odcinku od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do al. Smorawińskiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie II: Budowa ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul. W. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i przebudowa ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 (obręb 18, ark. 7)
 (2016-04-13 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na: rozbudowę ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27.
 (2016-04-13 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę odcinka ul. Berylowej w Lublinie wraz odwodnieniem i oświetleniem, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jantarowej i Berylowej oraz budowa oświetlenia odcinka ul. Jantarowej
 (2016-04-14 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę projektowanej drogi gminnej – ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Ignacego Czumy wraz z budową oświetlenia drogowego, przykanalików kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wod. – kan. w granicach pasa drogowego, przebudową istniejących sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
 (2016-04-15 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie, kompleksową konserwację i renowację zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie III – Tatary, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu stanowią: linia kolejowa Łuków – Lublin, ul. Turystyczna, ul. Mełgiewska, al. Tysiąclecia, al. Witosa do granic miasta, granica miasta od al. Witosa do ul. Pliszczyńskiej.
 (2016-04-18 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej i Odlewniczej w Lublinie, etap I budowa oświetlenia ulicy Odlewniczej.
 (2016-04-19 Usługa) Przetarg nieograniczony na 3.1. opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzorów autorskich w ramach projektu: „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”: 3.1.1. Zadanie I: 3.1.1.1. przebudowa kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca´80 w Lublinie wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich, 3.1.1.2. budowa trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, 3.1.1.3. wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego); 3.1.2. Zadanie II - przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - Sulisławicka w Lublinie, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej; 3.1.3. Zadanie III - budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej w Lublinie, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej „Mełgiewska WSEI” do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej; 3.1.4. Zadanie VI - wykonanie infrastruktury przystankowej.
 (2016-04-19 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Łowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-04-21 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2016-04-21 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e oraz pełnienie nadzorów autorskich.
 (2016-04-22 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie, związanych z wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-04-28 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2016-05-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej Nr 106850L – ulicy Lędzian w Lublinie na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Sobótki wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej, oraz przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową, z wyłączeniem fragmentu robót drogowych na długości 16 m od strony ul. Sobótki oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi szt. 2 odprowadzającymi wody opadowe z wybudowanego fragmentu drogi, wykonanymi przy budowie ul. Goplan
 (2016-05-13 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. rozbudowa ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e oraz pełnienie nadzorów autorskich.
 (2016-05-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 106419L – ulicy Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej w Lublinie wraz z przebudową i budową: sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudową linii energetycznych kablowych SN i nN oraz linii napowietrznej oświetlenia drogowego, oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
 (2016-05-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej – sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie, polegającej na wymianie: krawężników i obrzeży na nowe, nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, na poszerzeniu istniejącej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni, oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-05-18 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 106845 L– ulicy Dąbrówki w Lublinie wraz z ciągami pieszymi do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 (2016-05-19 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę projektowanej drogi gminnej – ulicy Macierzanki w Lublinie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego do szczelnej studni, oświetlenia drogowego, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz przebudową sieci energetycznych, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
 (2016-05-19 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zadanie 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2269L – ul. Osmolickiej w Lublinie w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i przebudową zjazdów, budową linii kablowej do zasilania punktu monitoringu wizyjnego oraz przebudową przepustów. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Osmolickiej na dz. nr 148 (obr. 56; ark.1) w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą bez nazwy i wzdłuż pętli autobusowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2016-05-20 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 106271L - ul. Garbarskiej w Lublinie na odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego
 (2016-05-20 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich – etap II.
 (2016-05-30 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gorczańskiej oraz zjazdów przy ul. Świętokrzyskiej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 (2016-06-03 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Balladyny w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
 (2016-06-06 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-06-07 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę drogi – ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Bolesława Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-06-07 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich – etap II.
 (2016-06-10 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę odcinków dróg w Lublinie: ul. Seweryna Sierpińskiego (od ul. L. Zamenhofa do ul. A. Świętochowskiego), ul. Gustawa Daniłowskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego (od posesji nr 165 do 187) oraz fragmentu ul. Izabeli Czartoryskiej
 (2016-06-13 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysiąclecia w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego
 (2016-06-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-06-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic ul. Łęczyńska – ul. Hutnicza w Lublinie wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2016-06-22 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
 (2016-06-30 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na realizację wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin – 7 części (7 rejonów)
 (2016-07-04 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2016-07-15 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie, kompleksową konserwację i renowację zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr VIII i nr XI – 2 części
 (2016-07-22 Usługa) Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS
 (2016-07-25 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie – etap II: remont chodników i zjazdów
 (2016-07-26 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
 (2016-07-27 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zadanie I – opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską w Lublinie od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokości działki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych; Zadanie II – opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych posesji przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie, od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do wysokości działki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych; Zadanie III – budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowe odprowadzenie wód deszczowych) z ul. Stefczyka, na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyżowania ul. Stefczyka z ul. 040KD oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 (2016-07-27 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
 (2016-08-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szczecińskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2016-08-12 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
 (2016-09-23 Usługa) Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa”
 (2016-09-27 Usługa) Przetarg nieograniczony na utrzymanie, opróżnianie, podstawianie i montaż koszy ulicznych na odpady (w tym koszy na psie odchody) w rejonie I i II w pasach drogowych na terenie miasta Lublin.
 (2016-10-03 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na wykonanie tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin-Tatary w ciągu ul. Grygowej w Lublinie
 (2016-10-05 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa: Zadanie I - Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie (drogi wojewódzkiej nr 830/809) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, rozbudowa ul. Wojciechowskiej oraz ul. Nałęczowskiej, budowa ulic bocznych, ul. Morelowej, ul. Grabowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie II - Budowa odcinków sieci wodociągowych i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nałęczowskiej, Grabowej, Morelowej, Skromnej w Lublinie, z połączeniem tych odcinków z sieciami istniejącymi
 (2016-10-18 Usługa) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137) – II części.
 (2016-10-24 Usługa) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.
 (2016-10-26 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach I-VII – 7 części
 (2016-12-14 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do Al. Kraśnickiej, w Al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej, oraz podstacji trolejbusowej Węglin, przyłączy zasilających na przystankach przy ul. Jana Pawła II, a także wiat przystankowych przy ul. Muzycznej i Jana Pawła II w Lublinie
 (2016-12-29 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie