Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2014


 
 (2014-01-17 Usługa) Przetarg nieograniczony na oczyszczanie w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
 (2014-02-20 Usługa) Przetarg nieograniczony na dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew liściastych (max. 850 szt.) oraz krzewów (max. 1 200 szt.) na terenie Miasta Lublin
 (2014-03-07 Usługa) Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: budowa dróg dojazdowych do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy miasta Lublin, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19: Zadanie I – Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zadanie to przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa IV.1: Infrastruktura drogowa.
 (2014-03-19 Robota budowlana) Przetrg nieograniczony na budowę i przebudowę 14 zatok autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublin w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
 (2014-03-20 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na remont, odtworzenie do stanu pierwotnego oraz uruchomienie oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Mełgiewskiej, Metalurgicznej i Grygowej w Lublinie.
 (2014-03-21 Usługa) Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy miasta Lublin, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19: Zadanie I – Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zadanie to przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie IV.1: Infrastruktura drogowa
 (2014-03-26 Dostawa) Przetarg nieograniczony na wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych do obsady rabat kwiatowych w okresie wiosenno – letnim w 2014 r.
 (2014-04-02 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślężan w Lublinie na działkach nr ewid. 8, 40, 136, 1030 wraz z odgałęzieniami do posesji w granicach pasa drogowego
 (2014-04-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Ignacego Daszyńskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 (2014-04-18 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej ul. Jemiołowej w Lublinie, na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Zbożowej wraz z sięgaczami, placami nawrotowymi i stałą organizacją ruchu oraz budową kanalizacji deszczowej wraz z przebudową hydrantów, budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci gazowej i energetycznych linii kablowych SN i NN
 (2014-04-29 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Heleny Dziubińskiej i ul. Dojazdowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-05-12 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 3.
 (2014-05-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Stokrotki w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2014-05-12 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Heleny Dziubińskiej i ul. Dojazdowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-05-13 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Ignacego Daszyńskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2014-05-22 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów w Lublinie – zaprojektowanie i wykonanie lewoskrętu z ulicy Medalionów i przebudowa sygnalizacji świetlnej – oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2014-05-27 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi powiatowej nr 2368L – ul. Łęczyńskiej w Lublinie, na odcinku od ul. Fabrycznej do drogi krajowej nr 12/17 – al. Witosa i al. Tysiąclecia wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, przebudową trakcji trolejbusowej, przebudową sieci sanitarnej (wodociągi), przebudową sieci sanitarnej (gazociągi), przebudową sieci oświetleniowych, przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych, budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej (kanał technologiczny)
 (2014-05-28 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowa drogi obsługującej (,,serwisowej") wzdłuż ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2, obr. 3, ark. 4 do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. A. Zelwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Poligonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16, obr. 3, ark. 4
 (2014-05-30 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę przedłużenia drogi gminnej nr 106393L – ul. Krynicznej do Al. Warszawskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-05-30 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania al. Kraśnickiej (droga krajowa nr 19) z drogą wojewódzką nr 747 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2014-05-30 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Armii Krajowej w Lublinie na odcinku od ronda bł. ks. Emiliana Kowcza na zbiegu ulic Armii Krajowej, ul. Jana Pawła II i ulicy Matki Teresy z Kalkuty od skrzyżowania z ulicą Orkana wraz z tym skrzyżowaniem. (I-etap przebudowy ul. Armii Krajowej).
 (2014-06-10 Usługa) Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wraz z dostawą oprogramowania do projektowania oznakowania
 (2014-06-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągu pieszego od kładki nad ulicą Armii Krajowej do ulicy Różanej w Lublinie (przy pawilonie handlowym Stokrotka) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-06-13 Usługa) Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w rejonach: I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII – 8 części
 (2014-06-13 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową, rozbudowę drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego (bez połączenia ulic), przebudowę drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej.
 (2014-06-18 Usługa) Przetarg nieograniczony na utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin.
 (2014-06-18 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi gminnej nr 106428L – ulicy Łabędziej w Lublinie wraz z infrastrukturą oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 (2014-07-04 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę ul. Cynamonowej w Lublinie, na odcinku od km rob. 0+663,15 planowanego ciągu ulic: Tomasza Strzembosza i Cynamonowej, do ul. Dożynkowej – km rob. 0+824,67, wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), przebudową sieci sanitarnej (gazociąg), przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych, budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej (kanał technologiczny)
 (2014-07-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Sławin w Lublinie, na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan z: odwodnieniem, oświetleniem drogowym, budową i przebudową sieci wodociągowej, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w granicach pasa drogowego, przebudową odcinków przyłączy gazowych śr./c do budynków nr 74 i 76 oraz sieci do budynków nr 80 i 82, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznych – SN i nN i przebudową i zabezpieczeniem sieci telefonicznej; budowa ul. Siewierzan w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania ulic: Wołynian – Sławin – Jaśminowa – Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem do km 1+114,56 ul. Siewierzan jako kontynuacja ul. Sławin oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej DA1 w osiedlu Szerokie w Lublinie, na odcinku od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3
 (2014-07-10 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na: Zadanie 1 – zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi gminnej nr 106428L – ulicy Łabędziej w Lublinie i sprawowanie nadzoru autorskiego; Zadanie 2 – zaprojektowanie oświetlenia drogowego ul. Łabędziej
 (2014-07-15 Robota budowlna) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodnika w pasie drogowym ul. Rusałka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-07-15 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa
 (2014-08-05 Robota budowlna) Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 200 mm przy ul. Głuskiej w Lublinie
 (2014-08-13 Robota budowlna) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków przy ul. Lwowskiej 30-38 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-08-22 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 2.
 (2014-08-28 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-09-05 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników w ulicy Bartosza Głowackiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-09-16 Usługa) Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie IV, którego granice stanowią: granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta
 (2014-09-16 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L. Herc wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2014-09-16 Usługa) Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie V, którego granice stanowią: linia kolejowa Warszawa – Lublin – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Narutowicza – ul. Nadbystrzycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin. W skład rejonu V nie wchodzi: al. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Narutowicza
 (2014-09-16 Usługa) Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie VII, którego granice stanowią: linia kolejowa Warszawa – Lublin - Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie – al. Sikorskiego – al. Solidarności – ul. Lubartowska – ul. Królewska – ul. Wyszyńskiego – ul. Zamojska - ul. Fabryczna – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm; W skład rejonu VII nie wchodzi: ul. Nadbystrzycka, al. Sikorskiego, al. Solidarności, ul. Lubartowska, ul. Królewska, ul. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, ul. Fabryczna
 (2014-09-18 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony: Droga wewnętrzna - ulica Zygmunta Augusta w Lublinie na odcinku od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy
 (2014-10-01 Usługa) Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w rejonach: IV, V i VII – 3 części
 (2014-10-01) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2014-10-09 Usługa) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z podziałem na cztery części
 (2014-10-09 Usługa) Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową, rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego (bez połączenia ulic), przebudowa drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej.
 (2014-10-13 Usługa) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie Miasta Lublin, na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z poźn. zm) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
 (2014-10-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2014-10-22 Usługa) Przetarg nieograniczony na utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych na odpady w rejonach I i II na terenie miasta Lublin w pasach drogowych
 (2014-10-22 Usługa) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług usuwania: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t; pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t; pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t; pojazdów przewożących materiały niebezpieczne; z dróg na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów (powt.)
 (2014-10-24 Usługa) Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 1.
 (2014-10-31 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego – Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie w ramach zadania pt „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” współfinansowany w ramach Programu Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013
 (2014-12-04 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania al. Kraśnickiej (droga krajowa nr 19) z drogą wojewódzką nr 747 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie