strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

282. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący opinii w zakresie możliwości powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komórka organizacyjna rozpatrująca wniosek: Biuro Rady Miasta
Data wpływu: 07-09-2015
Treść pytania:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii opinii radców prawnych dotyczących możliwości powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Data udzielenia odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: 

Część I

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii opinii prawnych przedstawiam, co następuje:


Realizacja dostępu do informacji publicznej w ramach każdego z trybów przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) musi zawsze rozpocząć się od oceny, czy przedmiotem udostępnienia jest informacja publiczna w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 cyt. ustawy. Tylko taka informacja bowiem podlega udostępnieniu.


W ocenie organu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej opinie, o które wnosi wnioskodawca, nie stanowią informacji publicznej.


Zgodnie z przywołanym przepisem art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Takie sformułowanie i zdefiniowanie informacji publicznej oznacza konieczność wskazania spraw będących sprawami publicznymi. Ponieważ przepisy nie określają katalogu spraw stanowiących sprawy publiczne ani też kryteriów warunkujących zaliczenie danej sprawy do spraw publicznych, oceny tej dokonuje się indywidualnie w odniesieniu do konkretnej sprawy, wykorzystując dorobek doktryny i orzecznictwa, który ma tu szczególnie ważne znaczenie.

Do definicji informacji publicznej odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że należy za taką uznać informacje wytworzone przez władze publiczne a także inne osoby i podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02; wyrok NSA z dnia 20 października 2002 r., II SA 1956/02 oraz wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 2036-2037/02 za: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28).

Wskazana powyżej wykładnia pojęcia informacji publicznej opiera się przede wszystkim na treści art. 61 Konstytucji RP, wskazującego jako kryterium udostępniania informacji, czy dotyczy ona działalności organów władzy publicznej lub osób pełniących funkcje publiczne. Spośród informacji dotyczących podmiotów innych niż władze publiczne i osoby pełniące funkcje publiczne, a zatem organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz innych osób i jednostek organizacyjnych, charakter informacji publicznej należy przypisać jedynie tym, które odnoszą się do wykonywania zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

W przedmiotowej sprawie żądaniem udostępnienia objęto dwie opinie prawne przygotowane na wniosek dwóch radnych Rady Miasta Lublin. Opinie dotyczą problematyki wykonywania mandatu radnego w świetle prywatnej działalności prowadzonej przez jedną z radnych oraz kwestii usprawiedliwiania nieobecności radnego na komisjach stałych Rady w związku wykonywaniem obowiązków w komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Lublin przez drugą z radnych.

W świetle powyższych konstatacji dotyczących definicji informacji publicznej rozważenia wymaga kwestia czy wymienione opinie stanowią informację wytworzoną bądź odnoszącą się do władz publicznych i osób pełniących funkcje publiczne lub innych podmiotów wykonujących zadania władzy publicznej.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Radny jest więc swoistym reprezentantem mieszkańców danej gminy oraz realizuje program w trakcie wykonywania powierzonego mu mandatu.

Z powołanych przepisów ustrojowych, określających status radnego nie można wywieść, iż jest on podmiotem sprawującym władzę publiczną, bądź wykonującym zadnia publiczne. Radny rady gminy nie sprawuje władzy publicznej, bowiem nie ma ustawowego prawa egzekucji określonych zadań i celów. Radni rady gminy nie powinni być również utożsamiani z podmiotami wykonującymi zadania publiczne. Zadanie publiczne stanowi bowiem każde działanie administracji, jakie realizuje na podstawie przepisów ustaw. Z kolei radny rady gminy nie wchodzi w skład administracji publicznej rozumianej jako struktury organizacyjnej państwa na którą składa się m.in.: administracja samorządowa trzech szczebli (por. postanowienie NSA z 14 grudnia 2011 I OSK 2287/11 publ. CBOSA).

Poszukując natomiast odpowiedzi na pytanie czy radny rady gminy jest osobą pełniącą funkcję publiczną zasadnym wydaje się przeniesienie rozważań w tym zakresie na grunt cyt. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przywołane przepisy art. 61 Konstytucji dotyczące kryteriów udostępniania informacji publicznej w zakresie „osoby pełniącej funkcję publiczną” należy rozpatrywać w odniesieniu do kryteriów zawartych w cyt. ustawie o dostępie do informacji publicznej. Z chwilą wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapisy Konstytucji utraciły bowiem moc bycia samodzielną podstawą do żądania udzielenia informacji publicznej.

Zauważyć należy, że jakkolwiek przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawierają definicji legalnej pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną, to nie można przyjąć, że w tej sytuacji poszukując znaczenia tego terminu należy oprzeć się jedynie na wykładni językowej. Właściwa interpretacja tego pojęcia wymaga odwołania się także do dyrektywy wykładni celowościowej, funkcjonalnej i systemowej.

Racjonalne rozumienie pojęcia „osoby pełniącej funkcje publiczne” nie może prowadzić do jego utożsamienia z pojęciem funkcjonariusza publicznego o jakim mowa w art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani nie może być uznane za obejmujące wszelkie inne osoby zajmujące stanowiska pozostające choćby w jakimkolwiek związku z zadaniami publicznymi (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 lutego 2014 r., II SA/Lu 1020/13).

Poszukując treści pojęcia „osoby pełniącej funkcje publiczne” należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Niewątpliwie ustawa ta nie odnosi się do dostępu do informacji publicznej, jednakże wskazuje ona precyzyjnie osoby, które z racji pełnionych funkcji publicznych podlegają – mającym charakter wyjątkowy – ograniczeniom w swoich konstytucyjnych prawach, w szczególności w zakresie wolności podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Przepisy tej ustawy wskazują, że taki szczególny charakter podejmowanych funkcji publicznych wymusza ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 1). W odniesieniu do pracowników samorządowych ustawa ta w art. 2 pkt 6 wskazuje jako pełniących wspomniane "funkcje publiczne": wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Katalog zawarty w art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej /.../ nie zawiera radnego rady gminy, który jako taki nie może być uznany za osobę pełniącą funkcje publiczne w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że opinie prawne odnoszące się do kwestii sprawowania mandatu radnego w kontekście konkretnych stanów faktycznych dotyczących dwóch radnych Rady Miasta Lublin nie odnoszą się do organów władzy publicznej, innych podmiotów wykonujących zadania władzy publicznej ani też do osób pełniących funkcje publiczne. Ich przedmiotem są rozważania natury prawnej odnoszące się do konkretnych sytuacji, które zaistniały na styku wykonywania mandatu radnego i prowadzonej, na innych polach, działalności obu wymienionych radnych. Opinie zostały sporządzone wyłącznie na wniosek i użytek radnych oraz nie zostały wykorzystane w procesie decyzyjnym organu władzy publicznej.

Oczywiście nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, że w ramach obowiązku utrzymywania więzi radnego z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy...), mimo że "w ustawie samorządowej nie znajdziemy (...) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (...) [to - A.Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do "bycia poinformowanym". Należy jednak mieć na uwadze, że realizacja tego prawa odbywa się na gruncie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz w zakresie, wskazanym w tej ustawie a nie w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Mając powyższe na uwadze informuję, iż żądane dwie opinie prawne nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym samym nie podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

Część II

Nawiązując do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2016 r. sygn. akt II SAB/Lu 188/15 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 września 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej „w postaci kopii opinii radców prawnych dot. możliwości powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przekazuję w załączniku skan opinii prawnych, o których mowa w piśmie z dnia 3 września 2015 r. znak sprawy: BRM-I.1431.8.2015, tj. opinii prawną w sprawie nieobecności radnej na komisji stałej Rady Miasta Lublin usprawiedliwianej wykonywaniem obowiązków w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządzonej na wniosek Radnej Beaty Stepaniuk oraz opinii w sprawie zgodności z wymogami ustawy o samorządzie gminnym prowadzonej przez Radną Martę Wcisło działalności gospodarczej.Nowy element
opinia radna Marta Wcisło.pdf

opinia radna Beata Stepaniuk.pdf

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: 282. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący opinii w zakresie możliwości powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wprowadził do BIP: KP - Furmaniak Jadwiga
Data udostępnienia w BIP: 2015-09-22
Wytworzył informację: Bartoszczyk Dorota
Ostatnio modyfikował: KP - Kapica-Tokarczyk Joanna
Data modyfikacji: 2017-02-24
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.