strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Inne

Informacja o pracownikach Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, którzy otrzymali nagrody wraz z kwotą nagród
03-08-2015
Podstawą prawną przyznania nagrody dla pracowników samorządowych (z wyłączeniem pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru, np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta) jest art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1786). Zasady przyznawania nagród w Urzędzie Miasta Lublin są określone w § 16 – 21 Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin (zarządzenie nr 449/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 czerwca 2009 r.) uzgodnionego z organizacją związkową działającą w Urzędzie Miasta Lublin - zgodnie z wymogami art. 77² § 4 Kodeksu pracy.
Środki finansowe na wypłatę nagród są wyodrębnione w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w danym roku budżetowym.
 
Nagroda ma charakter uznaniowy, pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie. Nagroda nie przysługuje pracownikowi, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przyznanie nagrody otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną oraz w  stosunku do którego w okresie 6 miesięcy poprzedzających przyznanie nagrody stwierdzono fakt naruszenia postanowień regulaminu pracy lub zastosowania kary porządkowej.
 
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania przesłankę do przyznania nagrody może stanowić:
  • wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych;
  • wyróżniający się stosunek do współpracowników i interesantów;
  • innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych lub zespołowych w realizowaniu zadań;
  • szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych zadań;
  • wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, pod warunkiem że pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z tego tytułu;
  • znaczący wkład w poprawę jakości funkcjonowania Urzędu, jakości procesów pracy i innych elementów jakości związanych z przyjętym system zarządzania jakością;
  • efektywną pomoc w rozwoju zawodowym i adaptacji społeczno - zawodowej nowo zatrudnionego pracownika;
  • wysoko ocenioną pracę osób realizujących zadania w zespołach zadaniowych, komisjach i innych gremiach – po jej zakończeniu;
  • istotny wkład w promowanie właściwej kultury Urzędu oraz etycznych postaw i zachowań pracowników.

Lista nagrodzonych pracowników w 2014.pdf
Lista nagrodzonych pracowników w 2015 r..pdf
Lista nagrodzonych pracowników w 2016 r..pdf

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Informacja o pracownikach Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, którzy otrzymali nagrody wraz z kwotą nagród
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2015-08-03
Wytworzył informację: Maciak Elżbieta
Ostatnio modyfikował: KP - Furmaniak Jadwiga
Data modyfikacji: 2017-04-27
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.