strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin- XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Karty informacyjne
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja
Wniosek w sprawie odtworzenia progów zwalniających na ulicy Rataja w Lublinie
Wniosek w sprawie budowy na terenie dzielnic miasta Lublina siłowni napowietrznych
Interpelacja w sprawie ujawnienia wyjazdów służbowych Radnych Rady Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie wyroków sądowych nałożonych na Gminę Lublin w związku z odmową udzielenia informacji jawnych – publicznych
Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ul. Dożynkowej od skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy do skrzyżowania z ul. Laurową w Lublinie
Interpelacja w sprawie dyskryminowania pracowników MOPR w zakresie wynagrodzenia, podziału nagród i premii za wykonaną pracę
Interpelacja w sprawie przeprowadzonej kontroli - audytu w MOPR Lublin, dotyczącej kwestii nagród i premii, jak również przejrzystości ich przydzielania
Wniosek w sprawie wpisania do Rejestru Pomników Przyrody drzew przy ul. Koryznowej w Lublinie
Wniosek w sprawie budowy zjazdu z ul. Bluszczowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Bluszczowej 4 i 6 w Lublinie
Interpelacja w sprawie Państwa K. i Z. T., najemców lokalu przy Rynku w Lublinie
Interpelacja w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność MOSiR - Miasta Lublina w postaci dwóch lodowisk: "Icemania" i małego, spod hali "Globus"
Interpelacja w sprawie realizacji i odbioru ul. Otella w Lublinie
Wniosek w trybie dostępu do inf. publicznej o udostepnienie dokumentacji zw. z realizacją inwestycji planowanego Centrum Handlowego IKEA wraz z budową ulic
Wniosek w sprawie przeprowadzenia audytu w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Kalinowszczyzna 70 w Lublinie
Interpelacja w sprawie budowy Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie na terenie zalewowym rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie przedsiębiorcy, Pani Anny Halickiej, w związku z budową ul. Muzycznej
Interpelacja w sprawie ucywilizowania wjazdu na osiedle przy ul. A. Grygowej
Wniosek w sprawie wpisania do rejestru Pomników Przyrody drzew przy ul. Dębowej w Lublinie
Wniosek w sprawie wpisania do rejestru Pomników Przyrody drzew przy ul. Dożynkowej w Lublinie
Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych na odkomarzanie Miasta Lublin
Wniosek w sprawie projektu rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie
Interpelacja w sprawie katastrofalnej sytuacji finansowej spółki MOTOR Lublin S.A.
Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących inwestycji przemysłowej przetwarzania odpadów – spalarni opon oraz odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów gumowych metodą pirolizy niskotemperaturowej w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 6
Interpelacja w sprawie kosztów finansowych związanych z opracowaniem i drukiem Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i innych
Interpelacja w sprawie braku przejazdu przez ul. Cyprysową
Interpelacja w sprawie postępowania dot. naliczania opłat planistycznych dla zbywców działek, pod realizację Strefy Ekonomicznej na Felinie
Interpelacja w sprawie nie działającej, a oddanej od miesięcy trakcji trolejbusowej na Felinie
Interpelacja w sprawie umów zleceń oraz umów o dzieło zawartych przez Miasto Lublin w roku 2013
Interpelacja w sprawie inwestycji prowadzonej przez MPWiK w rejonie ul. Szarotkowej na Ponikwodzie
Interpelacja w sprawie sposobu ogłaszania przetargów sprzedaży gruntu miejskiego po byłej zajezdni trolejbusowej MPK przy ul. Nałęczowskiej 18 w Lublinie
Interpelacja w sprawie wyniku finansowego Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie za 2013 rok
Wniosek w sprawie poprawy nawierzchni przy ul. Zawilcowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie funkcjonowania dworca przy ul. Cerkiewnej oraz stawek opłat dla przewoźników
Interpelacja w sprawie planowanego przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. L. Hirszfelda 6
Interpelacja w sprawie wydatkowania pieniędzy publicznych na przykładzie przebudowy Placu Litewskiego z projektowanym powiększeniem deptaka
Interpelacja w sprawie kosztów utrzymania doradców, pełnomocników i rzeczników prasowych Prezydenta Żuka
Interpelacja w sprawie kosztów rewitalizacji "Ogrodu Saskiego" w Lublinie
Zapytanie dot. likwidacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przejazdów kolejowych w ciągu ulic Mełgiewskiej i Kasprowicza w Lublinie
Zapytanie dot. Parku Zawilcowa
Interpelacja w sprawie uciążliwości związanej z nadmiernym ruchem tirów na ulicy Gospodarczej w Lublinie
Interpelacja w sprawie mobbingu w Urzędzie i Spółkach Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie kosztów kampanii wizerunkowej prezentowanej na bilbordach „promujących” Prezydenta Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie niewłaściwego potraktowania kupców handlujących przed Cmentarzem przy ul. Droga Męczenników Majdanka
Interpelacja w sprawie usunięcia osób i mienia z działki miejskiej przy cmentarzu komunalnym na Majdanku
Interpelacja w sprawie braku aktualnego planu zaopatrzenia miasta Lublin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Interpelacja w sprawie zapewnienia mieszkańcom rejonu ul. Mełgiewskiej dostępu komunikacyjnego, po zmianie układu drogowego i likwidacji przejazdów kolejowych
Interpelacja w sprawie polityki wobec rodzimych kupców i właścicieli małych i średnich firm na terenie Lublina
Interpelacja w sprawie budowy dróg współfinansowanych przez mieszkańców Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie zaopatrzenia w ławki Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczącej podwyższania kapitału spółek miejskich
Zapytanie w sprawie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 1, zabudowanej budynkiem Dworca Północnego
Interpelacja w sprawie remontu ul. Łęczyńskiej
Interpelacja w sprawie realizacji Poznawalni na Tatarach
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji ul. Do Dysa wraz z ul. E. Wojtasa
Interpelacja w sprawie ochrony praw Miasta Lublina w nazewnictwie używanym przez prywatne podmioty
Interpelacja w sprawie polityki wobec rodzimych kupców i właścicieli małych i średnich firm na terenie Lublina
Interpelacja w sprawie budowy zbiornika na wody opadowo-roztopowe przy ul. Dłotlice
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia miejsc w pasie drogowym przed cmentarzami dla handlujących, producentów kwiatów w czasie zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych
Interpelacja w sprawie gali biznesowej planowanej w Warszawie w czterogwiazdkowym hotelu klasy Marriott Intercontinental, dla 150 VIP-ów
Wniosek w sprawie stworzenia publicznej bazy umów zawieranych przez magistrat, spółki i jednostki miejskie
Interpelacja w sprawie uporządkowania działek będących własnością Gminy Lublin
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia ekologicznego monitoringu i przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na rekultywację i zagospodarowanie byłego wysypiska odpadów przy ul. Zawilcowej
Interpelacja w sprawie umów zawartych przez Urząd Miasta Lublin z firmami doradczymi od 2011 r. do 2013 r.
Interpelacja w sprawie umów zawartych przez spółki miejskie w 2012 r.
Interpelacja w sprawie wydatków i dochodów z wynajmu i dzierżawy lokali na potrzeby Gminy Lublin
Interpelacja w sprawie dokończenia inwestycji budowy chodnika przy ul. Dożynkowej
Interpelacja w sprawie odstąpienia przez miasto Lublin od żądania zwrotu bonifikaty od Politechniki Lubelskiej
Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia ul. Daliowej
Interpelacja w sprawie przygotowania i realizacji budowy ul. Pliszczyńskiej
Zapytanie w sprawie nieodpłatnego udostępniania boiska LCMZ przy ul. Magnoliowej 6 mieszkańcom osiedli Bazylianówka i Ponikwoda
Interpelacja w sprawie tworzenia nowych miejsc pracy społeczno-użyteczno-interwencyjnych w mieście Lublinie
Wniosek w sprawie stworzenia publicznej bazy umów zawieranych przez magistrat, spółki i jednostki miejskie
Interpelacje w sprawie umów zawartych przez spółki miejskie w 2012 r.
Interpelacje w sprawie realizacji programu „PAS” w Lublinie
Wniosek w sprawie nieruchomości przy ul. Owocowej 6
Interpelacja w sprawie stanu zdrowia mieszkańców Lublina za 2012 rok i rozpoznania potrzeb zdrowotnych w 2013 roku
Interpelacja w sprawie ujawnienia kosztów wyjazdów służbowych nielicznej prominentnej grupy osób ratusza lubelskiego
Interpelacja w sprawie umów zlecenia oraz umów o dzieło zawartych przez Miasto Lublin w roku 2012
Interpelacja w sprawie realizacji budowy ul. Poziomkowej
Interpelacja w sprawie zastępstw na zajęciach lekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin
Interpelacja w sprawie kosztów kampanii wizerunkowej prezentowanej na bilbordach „promujących” lotnisko w Świdniku – Prezydenta Miasta i Marszałka Województwa Lubelskiego oraz innych związanych z otwarciem lotniska wydatków
Wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy mieszkańcom budynku przy ul. Turystycznej 2
Wniosek w sprawie remontu ul. Dożynkowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej
Zapytanie w sprawach: przystanku przy ul. Lwowskiej, wykonania odcinka chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Dożynkowej, budowy ul. Laurowej
Zapytanie w sprawie obrazu Matki Boskiej z Bramy Krakowskiej
Interpelacja w sprawie estetyki kawiarnianych ogródków w Lublinie
Wniosek w sprawie miejsca postojowego dla TAXI w Dzielnicy Felin
Wniosek w sprawie budowy progów zwalniających w ul. Wiejskiej
Wniosek w sprawie wykonania doposażenia oraz ogrodzenia placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego na „Słomianym Rynku”
Interpelacja w sprawie decyzji nr 959/12 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi tymczasowej przy ul. T. Strzembosza w Lublinie
Interpelacja w sprawie budowy stadionu miejskiego
Interpelacja w sprawie planowanych zmian zarządcy trenów na Podzamczu
Interpelacja w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania
Interpelacja w sprawie przejazdów kolejowych przy ulicy Torowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie niszczenia naturalnie ukształtowanych wąwozów w rejonie Rudnika – dzielnica Ponikwoda
Interpelacja w sprawie modernizacji i remontu ul. Łęczyńskiej
Interpelacja w sprawie termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kresowej 8, 12 i ul. Motorowej 5
Interpelacja w sprawie budowy ul. Laurowej
Interpelacja w sprawie świadczenia usług odbioru odpadów „frakcji suchej” przez MPO SITA Lublin S.A.
Wniosek w sprawie wiaty przystankowej na nowo wybudowanej ulicy St. Węglarza
wniosek w sprawie podniesienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie ulic St. Węglarza i Walecznych
Interpelacja w sprawie tworzenia „Parku Zawilcowa”
Interpelacja w sprawie projektu uchwały Prezydenta Miasta Lublin w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zapytanie w sprawie realizacji funkcji rekreacyjnych na terenach ZP w rejonie ul. Strzembosza
Interpelacja w sprawie polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Gala Spółka Akcyjna
Wniosek w sprawie budowy ulicy Laurowej
Wniosek w sprawie zmniejszenia 10% wkładu finansowego mieszkańców w budowę ulicy Wielkiej w Lublinie
Zapytanie w sprawie wyjaśnienia przyczyn nie zrealizowania uchwały nr XXXIII/320/92
Zapytanie w sprawie zapewnienia placów zastępczych dla kupców w związku z przebudową al. Tysiąclecia w Lublinie
Zapytanie w sprawie możliwości wystąpienia do szkół nauki jazdy z prośbą, aby tzw. „L” (samochody nauki jazdy) nie wyjeżdżały na ulice w godzinach szczytu
Zapytanie w sprawie udziału miasta Lublin w konkursie „Energia przyjazna środowisku”
Zapytanie w sprawie remontu chodnika przy ul. Gospodarczej 2; na jakim etapie jest plan remontu ul. Łęczyńskiej; zamknięcia schodów na kładce nad Al. Tysiąclecia; przedłużenia płytami ażurowymi parkingu przy ul. Węglarza; wykonania drogi przy ul. Poziomkowej; wyjazdu z ul. Jagodowej w ul. Węglarza; możliwości przesunięcia przystanku przy ul. Lwowskiej i zainstalowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej
Zapytanie w sprawie realizacji uchwał obywatelskich podjętych na sesji w dniu 19 stycznia 2012 r.
Interpelacja w sprawie budowy ul. Religi w Dzielnicy Ponikwoda
Zapytanie w sprawie formy udzielenia odpowiedzi Wspólnocie Mieszkaniowej „Dożynkowa 21B” w sprawie inwestycji budowlanej przy ul. Laurowej
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia interesów finansowych miasta, poprzez rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Zemborzyckiej
Zapytanie w sprawie wykonania progu zwalniającego wraz z przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4 u zbiegu ulic Magnoliowej i Hiacyntowej; możliwości oznakowania skrzyżowania ulic Bazylianówka i Hiacyntowa znakiem "STOP"; rozpoczęcia budowy drogi - ul. Poziomkowej; stanu technicznego ul. Bluszczowej
Zapytanie w sprawie wprowadzenia pełnienia dyżurów w weekendy i święta przez pracowników Urzędu Miasta Lublin
Wniosek w sprawie osobistego nadzoru nad budową chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej
Wniosek w sprawie remontu chodnika i zatoki parkingowej z płyt ażurowych wzdłuż ul. Bazylianówka, kosztem chodnika
Interpelacja w sprawie budowy parkingu z płyt ażurowych wzdłuż budowanej ul. Węglarza w Lublinie
Interpelacja w sprawie realizacji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Laurowej 4 i 6 w Lublinie (dawna Dożynkowa)
Wniosek w sprawie powołania biegłego z zakresu drogownictwa i ochrony środowiska w sprawie zatoki przystankowej i przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej 13
Wniosek w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 stycznia 2012 r.
Interpelacja w sprawie ujawnienia projektu rewitalizacji Ogrodu Saskiego i warunków przetargów na wykonanie prac
Interpelacja w sprawie upoważnienia pracowników UM Lublin do wydawania decyzji, postanowień i zawiadomień
Interpelacja w sprawie pominięcia zawodników KM Cross podczas konkursu o wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2012
Zapytanie w sprawie udostępnienia lokalu przy ul. Długiej Lubelskiemu Stowarzyszeniu Alzheimerowskiemu
Zapytanie w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego przy ul. Lwowska 13
Zapytanie w sprawie Rewaloryzacji Ogrodu Saskiego
Zapytanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu rzeki "Bystrzyca"
Interpelacja w sprawie nieuzasadnionego zwiększenia kosztów administracji w ZTM
Interpelacja w sprawie sposobu powiadomienia o planowanym na dzień 28 stycznia Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia placu przy ul. Odlewniczej między budynkami nr. 4,6,12,5,7
Interpelacja w sprawie modernizacji i remontu ul. Łęczyńskiej
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia miejsc do handlu dla drobnych kupców
Interpelacja w sprawie poboru podatków od osób handlujących na terenach należących do gminy
Interpelacja w sprawie uregulowania stanu prawnego i komunalizację nieruchomości 170 oraz 180, a co za tym idzie wykonanie niezbędnych prac melioracyjnych i modernizacyjnych mostków dojazdowych do posesji Grodzickiego 78E
Interpelacja w sprawie umów zlecenia oraz umów o dzieło zawartych przez Urząd Miasta w 2011 r.
Interpelacja w sprawie zagrożenia finansowego i funkcjonowania MOPR
Interpelacja w sprawie ciągu komunikacji pieszej w rejonie ulicy Strzembosza
Interpelacja w sprawie oznaczenia przejść dla pieszych przy przystankach na ul. Dożynkowej
Interpelacja w sprawie bezprawnych działań wobec Prezesa Tadeusza Fijałki
Interpelacja w sprawie budowy ulic – obszar Rudnik
Interpelacja w sprawie remontu podłogi w Świetlicy Integracyjnej "Promyk" przy ul. Odlewniczej 11a w Lublinie
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia przelewającego się zbiornika przy ul. Dębowej
Interpelacja w sprawie budowy ul. Poziomkowej wraz z uzbrojeniem oraz skrzyżowania z ulicą Barwinkową i skrzyżowania z ulica Nasturcjową w celu odkorkowania ul. Dożynkowej
Interpelacja w sprawie regulacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczości Pracy z Dożynkową
Interpelacja w sprawie zmiany miejsca lokalizacji przystanku przy ul. Lwowskiej
Interpelacja w sprawie montażu znaku ostrzegawczego o niebezpiecznym zakręcie przy ul. Ponikwoda
Interpelacja w sprawie odblokowania ul. Cz. Strzeszewskiego - demontaż słupów
Zapytanie w sprawie koszenia trawy w pasach drogowych
Zapytanie w sprawie sprzętu komputerowego znajdującego się na stanie Wydziału Planowania
Zapytanie w sprawie analizy prawnej dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część – I
Zapytanie w sprawie zamontowanie żaluzji okiennych w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin
Zapytanie w sprawie zatrudnienia w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz w Wydziale Planowania
Interpelacja w sprawie siedziby i potrzeb związanych z funkcjonowaniem Rady dzielnie Hajdów-Zadębie i Ponikwoda
Interpelacja w sprawie remontu ogrodzenia placu zabaw nad rzeką Bystrzycą osiedle Przyjaźni
Interpelacja w sprawie remontu i modernizacji chodnika łączącego Osiedle Przyjaźni ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Walecznych 2 i Unickiej 8
Interpelacja w sprawie zaopatrzenia w kosze na śmieci ulic i przystanków autobusowych w dzielnicy Ponikwoda
Interpelacja w sprawie prezentacji w Lublinie grafiki „Miasto Miłości"
Interpelacja w sprawie przedstawienia problemów przewoźników TAXI w Lublinie
Interpelacja w sprawie zwolnienia z pracy byłego prezesa MPWiK Tadeusza Fijałki
Interpelacja w sprawie wstrzymania decyzji budowy kontenerów socjalnych przy ul. Grodzickiego i ul. Zamkowej oraz w sprawie odstąpienia od podwyżki czynszów dla najemców mieszkań komunalnych i socjalnych
Interpelacja w sprawie udostępnienia pomieszczeń w Ratuszu na potrzeby radnych Rady Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie umieszczenia na stronie UML filmu "Nekromantik2" zawierającego treści nekrofilskie i obrażające symbole religijne
Interpelacja w sprawie "białych plam" - to jest miejsc pozbawionych rozstrzygnięć planistycznych
Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie dzielnicy Bazylianówka na ul. Cedrowej oraz powiększenia parkingu ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lublinie przy ul. Hiacyntowej
Interpelacja w sprawie potrzeb wnioskowanych przez Radę Dzielnicy Tatary
Interpelacja w sprawie realizacji remontu chodnika na ulicy Prostej na os. Ponikwoda
Interpelacja w sprawie budowy ulic: Trześnowskiej, Nasturcjowej i Narcyzowej w celu odkorkowania ulicy Dożynkowej
Interpelacja w sprawie oznaczenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: M. Koryznowej, Ponikwoda i Niepodległości
Interpelacja w sprawie bezprawnego zasypywania wąwozu odpadami z budowy w rejonie dzielnicy Rudnik przy ogródkach działkowych ul. Bluszczowa
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia remontu budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego przy ul. Narutowicza 32a w Lublinie
Interpelacja w sprawie budowy dalszej części ulicy Związkowej i zasadności zaplanowanego remontu już istniejącej
Interpelacja w sprawie dokończenia budowy chodnika przy ulicy Dożynkowej
Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic osiedla Rudnik i Ponikwoda
Interpelacja w sprawie przycięcia drzew w dzielnicy Ponikwoda
Interpelacja w sprawie funkcjonowania autobusu i dodatkowego przystanku na ulicy Dożynkowej przy firmie "SAGAN"
Interpelacja w sprawie zmiany struktury organizacyjnej UM Lublin

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.