strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportGminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
28-03-2013

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, my jako mieszkańcy Gminy Lublin, staliśmy się odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie każdy z nas codziennie wytwarza.

Prezydent Miasta Lublin ma obowiązek zorganizować system tak, by jak najmniej odpadów podlegało składowaniu a jak najwięcej było przetwarzanych.

Gmina Lublin od 1 lipca przejeła obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

PRZYPOMINAMY!!!
Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. przesiębiorstwa, firmy, lokale użytkowe, dziłalności gospodarcze, placowki użytecznosci publicznej itp.) odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli nie ma potrzeby wypowiadania dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Lublin.Kto ma wypełnić deklarację

Nowa formuła systemu nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości (gdzie nie został ustanowiony zarząd) oraz zarządy lub zarządcy nieruchomości np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek złożyć wypełnioną deklarację w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki za odpady komunalne  

28 lutego 2013 r Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca obowiązują one wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Odpady segregowane (stawki za miesiąc)

Gospodarstwo Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
1-osobowe 12zł 30zł
2-osobowe 25zł 39zł
3 i więcej osobowe 39zł 50zł

Odpady niesegregowane (stawki za miesiąc)

Gospodarstwo Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
1-osobowe 16zł 38zł
2-osobowe 33zł 50zł
3 i więcej osobowe 50zł 69zł

Obowiązki właściciela nieruchomości

Obecnie obowiązujące przepisy powodują przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. Nie oznacza to, że właściciele nieruchomości zostali zwolnieni z realizacji obowiązku właściwego gospodarowania odpadami.

Każdy właściciel nieruchomość jest zobowiązany zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości (art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U.2012.391 ze zm.). Dotyczy to następujących zadań:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • selektywnego zbierania odpadów,
 • pozbywania się odpadów w sposób zgodny z ustawą oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

Każda nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, musi być wyposażona zgodnie z § 5 uchwały Rady Miasta Lublin Nr 657/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników, aby spełnić wymagania selektywnej zbiorki odpadów na terenie nieruchomości poszczególnych frakcji (§ 21 ust. 1 i 2 uchwały Rady Miasta Lublin Nr 657/XXVI/2012 – Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach).

Miasto Lublin może wyposażyć nieruchomość, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2a – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U.2012.391 ze zm.). Każdy właściciel nieruchomości, nieposiadający własnych pojemników, ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania dostarczenia na teren jego nieruchomości pojemników na odpady komunalne. W zgłoszeniu tym należy podać dokładną ilość pojemników, (dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów na danej nieruchomości), rodzaj tych pojemników oraz ich dokładną lokalizację.

Selektywne zbieranie odpadów

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie prowadzona jest w oparciu o następujące rodzaje odpadów i sposoby zbierania:

 • frakcja sucha odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) – pojemniki lub worki na terenie nieruchomości
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki) – pojemniki lub worki na terenie nieruchomości
 • odpady budowlane i remontowe (beton, gruz, materiały ceramiczne, szkło okienne, drewno) – pojemniki na terenie nieruchomości
 • przeterminowane leki – pojemniki w aptekach lub pojemniki na odpady niebezpieczne
 • przeterminowane chemikalia - pojemniki na odpady niebezpieczne
 • zużyte baterie i akumulatory – pojemniki na odpady niebezpieczne
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki oraz zużyte żarówki energooszczędne – cykliczne akcje oraz stałe punkty zbierania
 • zużyte opony – cykliczne akcje oraz stałe punkty zbierania
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbiór w formie wystawki według harmonogramu

Utworzone zostały także gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  „PSZOK” w których nieodpłatnie dodatkowo można samodzielnego dostarczenia  następujących frakcji:

 • odpady zielone
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

Lokalizacja punktów PSZOK:

PSZOK dla sektorów
II, III, V, VI

ul. Metalurgiczna 17a
obsługiwany przez
Kom-Eko S.A.
tel. 81 748-86-52
e-mail: bok@kom-eko.lublin.pl   
www.kom-eko.lublin.pl 
PSZOK dla sektorów
I, IV, VII

ul. Ciepłownicza 6
obsługiwany przez
SITA Wschód Sp. z o.o.
tel. 81 744 93 18
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Pozostałe odpady, niewymienione w powyższych punktach kwalifikuje się jako odpady zmieszane i zbiera się je w oddzielny pojemnik, zlokalizowany na terenie nieruchomości  

 


Z terenu nieruchomości zamieszkałych odebrana jest każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie. Wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe, które w ramach opłaty zostaną odebrane w ilości do 1m3 w skali roku na dane gospodarstwo domowe. UWAGA: Odpady budowlane podlegające powyższemu limitowi to odpady wytworzone przez właściciela nieruchomości, a nie przez przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie budowy, remontu, rozbiórki, konserwacji i napraw. W takim przypadku, w myśl ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21), wykonujący prace budowlane jest posiadaczem odpadów i ma obowiązek zagospodarować te odpady we własnym zakresie. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są następujące frakcję:

 • frakcja sucha
 • odpady zielone
 • odpady zmieszane
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3 /gospodarstwo/rok
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

Częstotliwość odbioru wyżej wymienionych frakcji zależy od rodzaju zabudowy:

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Frakcja sucha – 1 raz na 14 dni (pojemniki lub worki do 120 litrów) Frakcja sucha – 1 raz na 7 dni (pojemnik do 1100 litrów)
Odpady zmieszane - 1 raz na 14 dni (pojemnik do 240 litrów) Odpady zmieszane – co najmniej 1 raz na 7 dni (pojemnik do 7m3)
Odpady zielone - 1 raz na 14 dni (pojemniki lub worki do 120 litrów) Odpady zielone – kontenery o uzgodnionej pojemności co najmniej 4 razy do roku
Odpady budowlane i rozbiórkowe – pojemniki o pojemności 1,5 m3 2 razy w roku do wyczerpania limitu Odpady budowlane i rozbiórkowe – kontenery o uzgodnionej pojemności 4 razy w roku do wyczerpania limitu
Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wystawki raz na 2 miesiące Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wystawki raz na miesiąc

Poziomy odzysku odpadów komunlanych w 2013 roku
Uchwały Rady Miasta Lublin:

Podział miasta na sektory

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty 

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka tej opłaty 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.