UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportKarta "Rodzina Trzy Plus"

Karta "Rodzina Trzy Plus"
24-04-2012

KARTA "RODZINA TRZY PLUS"

 

Karta "Rodzina Trzy Plus" jest własnością Urzędu Miasta Lublin.

Karta "Rodzina Trzy Plus" wydawana jest bezpłatnie.

Karta "Rodzina Trzy Plus" jest imienna, wydawana dla każdego członka rodziny oddzielnie, zawiera PESEL uprawnionego, termin ważności oraz numer.

Karta "Rodzina Trzy Plus" nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA "RODZINA TRZY PLUS"

Karta "Rodzina Trzy Plus" przysługuje każdej dużej rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Lublin, składającej się z rodziców/rodzica bądź opiekunów/a, posiadającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica/opiekuna.

Karta "Rodzina Trzy Plus" jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA "RODZINA TRZY PLUS"

Karta "Rodzina Trzy Plus" uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie (bezpłatnie lub ulgowo) oraz usług i towarów oferowanych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin uczestniczące w Programie „Rodzina Trzy Plus”.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ "RODZINA TRZY PLUS"

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 w godzinach pracy Urzędu.
Wniosek powinien być wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI.

Druki wniosku dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 oraz można je pobrać drogą elektroniczną z niniejszej strony z zakładki DRUKI DO POBRANIA.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY "RODZINA TRZY PLUS"

Składając wniosek o przyznanie Karty "Rodzina Trzy Plus", należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica/opiekuna oraz małżonka rodzica/opiekuna – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku zameldowania poza granicami Miasta Lublin wnioskodawca zobowiązany jest uprawdopodobnić fakt zamieszkania na terenie Miasta Lublin.

Dokumenty okazywane są do wglądu.

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzeniem.

ODBIÓR KARTY "RODZINA TRZY PLUS"

Wniosek o wydanie Kart "Rodzina Trzy Plus" rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

Po odbiór Karty "Rodzina Trzy Plus" należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 w godzinach pracy Urzędu (7:30 - 15:30).

Przy odbiorze Kart "Rodzina Trzy Plus" uprawniony otrzyma aktualny katalog podmiotów oraz przysługujących ulg i zwolnień.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY "RODZINA TRZY PLUS"

Karta "Rodzina Trzy Plus" ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta "Rodzina Trzy Plus"ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Utrata prawa użytkowania Karty "Rodzina Trzy Plus" następuje w przypadku:

1. upływu ważności Karty,

2. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty,

3. korzystania z ulg i zwolnień przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem,

4. utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie,

5. zmiany danych adresowych użytkownika.

O utracie prawa użytkowania Karty "Rodzina Trzy Plus" użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do jej korzystania, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do jej korzystania, chyba że uprawnienia wynikające z Karty utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z Karty, zachowuje prawo do korzystania z niej odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–3 Regulaminu, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład dużej rodziny.

GDZIE SKORZYSTAĆ Z KARTY

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem Programu "Rodzina Trzy Plus". Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

Wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest w zakładce PARTNERZY - KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ.

UPŁYW WAŻNOŚCI KARTY "RODZINA TRZY PLUS"/DUPLIKAT KARTY - NOWA KARTA

Po upływie ważności Karty "Rodzina Trzy Plus" osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie nowych Kart na zasadach identycznych - wydawanie Kart "Rodzina Trzy Plus" (patrz: JAK OTRZYMAĆ KARTĘ "RODZINA TRZY PLUS" DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY "RODZINA TRZY PLUS"). Osoby, które z przyczyn losowych utraciły Karty "Rodzina Trzy Plus" (zagubienie, zniszczenie i inne) również na zasadach opisanych powyżej moga ponownie ubiegac się o duplikat Karty. Duplikat Karty wydawany jest bezpłatnie.

Przy odbiorze nowych kart należy dołączyć Karty "Rodzina Trzy Plus", które utraciły ważność lub są uszkodzone. W przypadku niemożności zwrotu Karty należy podpisać stosowne oświadczenie

DODATKOWE INFORMACJE

Pełne informacje dotyczące przyznawania, wydawania i korzystania z Kart "Rodzina Trzy Plus" określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia logo Programu "Rodzina Trzy Plus" oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina Trzy Plus" ze zm., znajdujący się na niniejszej stronie w zakładce PODSTAWA PRAWNA.
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.