UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba
Data

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


1 Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający: Gmina Miasto Lublin
Adres: Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin
Adres do korespondencji: Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

2 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3 Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i administrowanie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5.

3.2 Zakres zamówienia obejmuje:
3.2.1 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i terrarystycznych , w tym:
3.2.1.1  Opiekę kompleksową nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, w tym również weterynaryjną: leczenie doraźne zwierząt chorych i usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz zwierząt nie nadających się do dalszego chowu, szczepienia przeciw wściekliźnie adoptowanych zwierząt.
3.2.1.2  Zapewnienie pożywienia dla zwierząt przebywających w schronisku.
3.2.1.3  Prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie do Wydziału Ochrony Środowiska miesięcznych raportów do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.2.1.4  Sterylizacja i kastracja wszystkich psów i kotów adoptowanych ze schroniska.
3.2.1.5 Chipowanie wydawanych psów i znakowanie wydawanych kotów, prowadzenie ewidencji i przekazywanie do Wydziału Ochrony Środowiska kart ewidencyjnych oraz danych o zachipowanych psach na płytach CD do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.2.1.6  Prowadzenie działań mających na celu oddanie zwierząt do adopcji.
3.2.1.7  Zbieranie, przyjmowanie i przetrzymywanie psów, kotów zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych z terenu administracyjnego miasta Lublin.
3.2.1.8  Zbieranie, przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt egzotycznych i terrarystycznych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych z terenu administracyjnego miasta Lublin do czasu przekazania ich do właściwych jednostek.
3.2.1.9 Podejmowanie działań mających na celu przekazanie zwierząt egzotycznych i terrarystycznych podmiotom upoważnionym do ich stałego przetrzymywania.
3.2.1.10 Zbieranie padłych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Lublin.
3.2.1.11 Oddawanie do utylizacji zwłok zwierząt padłych lub uśpionych oraz prowadzenie zbiorczych zestawień zwłok zwierząt przekazanych do utylizacji.
3.2.1.12 Prowadzenie ewidencji wyjazdów terenowych.
3.2.1.13 Prowadzenie działań edukacyjnych (dni otwarte, zajęcia dla szkół i przedszkoli).
3.2.1.14 Prowadzenie i cotygodniowa aktualizacja strony internetowej zawierającej zdjęcia zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz z ich charakterystyką, informacje o planowanych i zrealizowanych dniach otwartych, imprezach towarzyszących i edukacyjnych.
3.2.1.15 Zapewnienie całodobowej ochrony obiektu.
3.2.2 Administrowanie obiektami schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną. w tym:
3.2.2.1 Obsługa finansowa wynikająca z zakresu działalności.
3.2.2.2 Ponoszenie kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją obiektów i terenu schroniska przez cały okres administrowania, tj. pokrycie kosztów dostawy gazu, prądu, wody, odprowadzenia ścieków ogólnych i z szamba zakaźnego oraz separatora tłuszczu, udrażniania kanalizacji, wywozu odpadów, korzystania z telefonu i internetu.
3.2.2.3 Utrzymywanie obiektów i terenów zielonych w należytym stanie estetycznym.
3.2.2.4 Naprawa wszelkich urządzeń techniczno-sanitarnych i elektrycznych zainstalowanych w ramach budowy, stanowiących normatywne wyposażenie obiektów schroniska łącznie z wymianą tych urządzeń.
3.2.2.5 Usunięcie lub pokrycie kosztów usunięcia uszkodzeń powstałych z winy użytkowników łącznie z czyszczeniem zatkanych przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej.
3.2.2.6 Odnowienie pomieszczeń budynku administracyjnego, kociarni, kwarantanny i innych cztery miesiące przed zakończeniem realizacji zamówienia lub pokrycie kosztów ich odnowienia.
3.2.2.7 Zwrócenie obiektów schroniska wraz z wyposażeniem po zakończeniu realizacji zamówienia w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
3.3 CPV przedmiotu głównego – 85.20.00.00 – 1 usługi weterynaryjne
CPV przedmiotów dodatkowych – 98.38.00.00 - 0 usługi psiarni
98.39.00.00 - 3 inne usługi
70.00.00.00 -1 usługi w zakresie
nieruchomości
3.4 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Regulaminem Schroniska. (aktualny obowiązujący Regulamin stanowi załącznik nr 9 do SIWZ)
3.5 Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi.

4 Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy przez okres 4 lat.

5 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:
5.1.1 posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008).
5.1.2 Wykazanie się świadczeniem usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
5.1.3 Dysponowanie minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się dyplomem lekarza weterynarii oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza.
5.1.4 Dysponowanie minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w wyłapywaniu zwierząt.
5.1.5 Dysponowanie minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą minimum roczne doświadczenie w opiece nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi.
5.1.6 Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami w tym:
- samochodem przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt.
- samochodem przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt.
5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
5.2.1 Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
5.2.2 Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

6 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1 Oświadczenia:
6.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 1) potwierdzające, że wykonawca:
6.1.1.1 posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
6.1.1.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz:
a)dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
lub
b)dysponuje potencjałem technicznym oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
lub
c)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,
lub
d)przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
6.1.1.3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6.1.1.4 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:
6.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.2.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.6 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008),
6.3 W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:
6.3.1 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (według załącznika nr 2).
6.3.2 Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa
w pkt 6.3.1., wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
6.3.3 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca lub będzie dysponował wykonawca (wg załącznika nr 3)
6.3.4 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 6.3.3., wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
6.3.5 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z zakresu prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (według załącznika nr 4) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

6.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.4.1 Dokumenty wymagane w pkt 6.2.1.-6.2.5. winien złożyć każdy wykonawca.
6.4.2 Oświadczenie / oświadczenie i zobowiązanie określone w pkt 6.1.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2.6.,6.3.1.-6.3.5. winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
6.5 W przypadku usług wykonywanych uprzednio w ramach konsorcjum i spółek cywilnych wykaz usług określonych w pkt 6.3.5. winien potwierdzać doświadczenie wykonawcy(ów) składającego(ych) ofertę tzn.: w przypadku zamówienia wykonywanego wspólnie z innym bądź innymi wykonawcami, wykaz powinien wskazywać jedynie zakres i wartość prac wykonanych przez wykonawcę(ów) składającego ofertę w tym postępowaniu.
6.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
6.6.1 Pkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.6.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.6.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.6.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.6.2 Pkt 6.2.4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
6.7 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio.
6.8 Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym, przez wykonawcę.


7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

7.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
za pomocą telefaksu na nr (081) 466-3001
drogą elektroniczną na e-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl
pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych - 20-950 Lublin, Pl. Litewski 1.
7.1 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
7.1.1 W zakresie przedmiotu zamówienia: P. Agnieszka Machlarz – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin , ul. Krakowskie Przedmieście 72, pokój nr 410, telefon (081) 466-26-41,
7.1.2 W zakresie procedury: P. Łukasz Kudła – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon (081) 466-30-15.
7.2 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

8 Wymagania dotyczące wadium

8.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
8.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
8.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
8.2 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 7 przed upływem terminu składania ofert.
8.3 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
8.3.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
8.3.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8.4 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
8.4.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
8.4.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.

9 Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10 Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1 Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10.2 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
10.3 Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
10.4 Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
10.5 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
10.6 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
10.7 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
10.7.1 Zaadresowana na adres:
Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin, pokój nr 7
10.7.2 Oznakowana:
OFERTA - Prowadzenie i administrowanie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5.
Nie otwierać przed przetargiem.
10.7.3 Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
10.8 Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
10.8.1 Oświadczenie / oświadczenie i zobowiązanie określone w pkt 6.1.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2.-6.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.8.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 5) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
10.8.3 Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi (wg załącznika nr 6).
10.8.4 Kosztorys ofertowy. (wg załącznika nr 7)
10.8.5 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
10.8.6 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
10.9 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.8.5 i 10.8.6. powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
10.10 Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7.
11.2 W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 2.12.2009 r. do godz.11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 303 dnia 2.12.2009 r. o godzinie 12:00.12 Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1 Na cenę ofertową składają się:
12.1.1 cena jednostkowa dziennej stawki utrzymania jednego psa
12.1.2 cena jednostkowa dziennej stawki utrzymania jednego kota
12.1.3 cena jednostkowa dziennej stawki utrzymania jednego zwierzęcia
egzotycznego
12.1.4 cena jednostkowa zachipowania
12.1.5 cena jednostkowa znakowania
12.1.6 cena jednostkowa kastracji psa
12.1.7 cena jednostkowa kastracji kota
12.1.8 cena jednostkowa sterylizacji suki
12.1.9 cena jednostkowa sterylizacji kotki
12.1.10 cena jednostkowa odłowu zwierząt
12.1.11 cena jednostkowa zabrania padliny
12.2  Ceny określone w pkt 12.1.1. – 12.1.3. zawierają wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z prowadzeniem i administrowaniem schroniska, w tym koszty dostawy gazu, prądu, wody, odprowadzenia ścieków ogólnych i z szamba zakaźnego oraz osadnika z separatorem tłuszczu, udrażniania kanalizacji, wywozu odpadów, korzystania z telefonu i internetu oraz koszt drobnych napraw, koszt materiałów (karma, leki itp.), koszty robocizny, płace, koszty pracy sprzętu, zysk.
12.3 Dodatkowe informacje niezbędne do wyliczenia ceny ofertowej:
12.3.1 Szacunkowe roczne zużycie wynosi:
12.3.1.1 Gaz – 45 000 m3
12.3.1.2 Prąd – 85 000 m3
12.3.1.3 Woda – 4500 m3
12.3.2 Pojemność separatora tłuszczu – 4 m3 – częstotliwość opróżniania ok. 2razy/rok.
12.3.3 Pojemność osadnika (ścieki zakaźne) – 7 m3 – częstotliwość opróżniania ok. 2razy/rok.
12.4 Cenę kosztorysową oferty należy obliczyć w następujący sposób:
a) wypełnić dostarczony przez Zmawiającego kosztorys ofertowy (zał. Nr 7 do SIWZ) na zakładany zakres prac cenami jednostkowymi netto (kolumna 3 – pozycje 1-11).
b) wyliczyć podatek VAT (kolumna 4 - pozycje 1-11).
c) zsumować kolumny 3 i 4 wyliczając ceny jednostkowe brutto ( kolumna 5 - pozycje 1 - 11)
d) wyliczyć ceny brutto w miesiącu (kolumna 6 – pozycje 1 - 11) poprzez wymnożenie zakładanych ilości prac (kolumna 2) z cenami jednostkowymi brutto (kolumna 5)
e) zsumować ceny brutto w miesiącu (kolumna 6 - pozycja 12)
f) cenę ofertową wyliczyć poprzez przemnożenie przez 48 sumy brutto w miesiącu (kolumna 6 - pozycja 13). Otrzymana wartość jest kwotą maksymalną wynagrodzenia za okres trwania umowy (4 lata), której przekroczyć nie można.

12.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1 Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
13.2 Oferowana cena – 100 %, w tym:

- stawka dziennego utrzymania psa – 10%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto dziennej stawki utrzymania jednego psa. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dziennej stawki utrzymania jednego psa, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x100 pkt x waga kryterium
cena badanej oferty

- stawka dziennego utrzymania kota – 10%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto dziennej stawki utrzymania jednego kota. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dziennej stawki utrzymania jednego kota, pozostali będą oceniani wg n astępującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x100 pkt x waga kryterium
cena badanej oferty

- stawka dziennego utrzymania zwierzęcia egzotycznego – 10%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto dziennej stawki utrzymania jednego zwierzęcia egzotycznego. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dziennej stawki utrzymania jednego zwierzęcia egzotycznego, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x100 pkt x waga kryterium
cena badanej oferty

- chipowanie psa przy wydawaniu– 5%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto zachipowania jednego psa. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę zachipowania jednego psa, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

- znakowanie kota –5%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oznakowania jednego kota. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oznakowania jednego kota, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

- kastracja psa – 10%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wykastrowania jednego psa. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę wykastrowania jednego psa, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

- kastracja kota – 10%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wykastrowania jednego kota. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oznakowania jednego, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

- sterylizacja suki – 15%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto sterylizacji jednej suki. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę sterylizacji jednej suki, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

- sterylizacja kotki – 15%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto sterylizacji jednej kotki. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę sterylizacji jednej kotki, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

- odłów zwierząt – 5%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za odłów jednej sztuki zwierzęcia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę odłowu jednej sztuki zwierzęcia, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty
- zbieranie zwierząt padłych – 5%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za zebranie jednej sztuki padłego zwierzęcia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę zebrania jednej sztuki padłego zwierzęcia, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena
------------------- x 100 pkt. x waga kryterium
cena badanej oferty

13.3 Zamawiający przyzna zlecenie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.2 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy (zał. nr 8).


17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

17.2 Protest.

17.2.1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
17.2.2 Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
17.2.3 Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - przepisu pkt 17.2.2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

17.3 Odwołanie.

17.3.1 Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
17.3.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


17.4 Skarga do Sądu.

17.4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.4.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
17.4.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


W załączeniu:

1.Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.Wzór wykazu osób.
3.Wzór wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca lub będzie dysponował wykonawca.
4.Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług.
5.Wzór formularza ofertowego.
6.Wzór oświadczenia o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi .
7.Wzór kosztorysu ofertowy.
8.Wzór umowy.
9.Aktualny obowiązujący regulamin pracy schroniska.Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.