Ogłoszenie o zamówieniu

Osoba
Data

24/04/2010 S80 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


PL-Lublin: Roboty w zakresie budowy dróg

2010/S 80-119205

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasto Lublin
Pl. Łokietka 1
Do wiadomości: Iwona Wieżel
20-950 Lublin
POLSKA
Tel. +48 814663012
E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl
Faks +48 814663001

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.lublin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
Kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji
Do wiadomości: Bogdan Majcher, Olga Witek
20-950 Lublin
POLSKA
Tel. +48 814662414/4662438
E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl
Faks +48 814663001
Internet: www.bip.lublin.eu

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
Pl. Litewski 1
Do wiadomości: Iwona Wieżel
20-950 Lublin
POLSKA
Tel. +48 814663012
E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl
Faks +48 814663001
Internet: www.bip.lublin.eu

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
Pl. Litewski 1
Do wiadomości: Iwona Wieżel
20-950 Lublin
POLSKA
Tel. +48 814663012
E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl
Faks +48 814663001
Internet: www.bip.lublin.eu
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacja ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Lublin.

Kod NUTS PL314
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1) przebudowę ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Chmielnej wraz ze skrzyżowaniami,
2) przebudowę ul. Radziwiłłowskiej na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Staszica, wraz ze skrzyżowaniami,
3) przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
4) przebudowę chodników i zatok autobusowych,
5) wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
6) wykonanie elementów małej architektury,
7) przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
8) przebudowę oświetlenia ulicznego,
9) przebudowę linii kablowych NN i ŚN,
10) przebudowę sieci telefonicznej,
11) budowę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic 3- go Maja- Radziwiłłowska – Cicha, 3- go Maja-I Armii Wojska Polskiego,
12) przebudowę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście – Kołłątaja - 3-go Maja,
13) usunięcie i zabezpieczenie istniejącej zieleni kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem drogi,
14) zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej,
15) sporządzenia dokumentacji fotograficznej, pisemnej oraz założenia, przebadania, a następnie usunięcia plomb na obiektach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód w wyniku prowadzenia robót,
16) wykonanie robót niewymienionych w formularzach kosztorysów, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót.
17) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,
18) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
19) inwentaryzację powykonawczą obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu,
20) prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru zgodnie z wymogami decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie znak: IN/4018/Lu-417/1460/09 z dnia 28.4.2009 r., przez uprawnionego specjalistę archeologa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9.6.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579, z dnia 30.6.2004 r.),Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym, jednolitego rzeczowo-finansowego harmonogramu robót na całość zadania oraz w razie konieczności do jego aktualizacji w porozumieniu z Zamawiającym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45233000, 45231000, 45212200
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Tak jak w pkt. II.1.5).
Bez VAT 19 122 396,27 PLN
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej,
1.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
1.3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
1.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.4.1.warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1. muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.
1.4.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
1.5.Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
1.6.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
2.Należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.Oświadczenie:
2.1.1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej
2.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
2.2.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia.
2.2.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
2.2.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.2.
4.Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:
5.1.Pkt 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. i 2.2.6. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.1.2..nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2.Pkt 2.2.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w:
6.1.Pkt 5.1.1, 5.1.3, 5.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Pkt 5.1.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:
1.1.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.2.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.5. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
2.Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
2.1.wykażą się wykonaniem:
2.1.1. minimum 2 robót w zakresie budowy lub przebudowy dróg w klasie drogi nie niższej niż KDL o długości drogi co najmniej 300,00 mb w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie;
2.1.2. minimum 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowych o długość sieci co najmniej 300,00 mb, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie;
2.1.3. minimum 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnych (sanitarnych lud deszczowych) o długość sieci co najmniej 300,00 mb, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie;
2.1.4. minimum 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych o długość sieci co najmniej 300,00 mb, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie;
2.2.dysponowaniem narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy :
a) wytwórni mas bitumicznych o wydajności min 60t/h, z której będzie dostarczana mieszanka i zlokalizowanej w takiej odległości by czas transportu od załadunku do wbudowania mieszanki w warstwę nie przekraczał 2 (dwóch) godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki.
b) laboratorium, wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych,
c) układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych – szt 1,
d) skrapiarka – szt 1
e) szczotka mechaniczna – szt 1
f) walec stalowy – szt 1
g) walec ogumiony – szt 1
h) samochody samowyładowawcze z przykryciem brezentowym o ładowności min 10 Mg - szt 2
2.3. dysponowaniem osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
— drogowej – minimum 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych – minimum 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych – minimum 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osoba.
(podstawa prawna – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.).
2.4. Dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań archeologicznych i nadzorów archeologicznych, zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.6.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30.6.2004 r.) tj. posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku archeologia oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań – minimum 1 osoba.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP.P.I.-341-1-44/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 037-053662 z dnia 23.2.2010
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 21.5.2010 - 11:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 250,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Biuro Zamówień Publicznych UM Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 3 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty 250,00 PLN w kasie UM Lublin, ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (250,00 PLN + koszt przesyłki).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.5.2010 - 11:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 21.5.2010 - 12:00

Miejsce

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, 20-950 Lublin- III piętro, pokój 303.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1. oświadczenie wymagane w pkt III.2.1) 2.1. oraz dokumenty wymagane w pkt III.2.3) winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
1.2. dokumenty wymagane w pkt III.2.1) 2.2.-6. winien złożyć każdy wykonawca.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt III.2.1) 2.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1.) 1.5. winny być składane w formie oryginału.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1) 2.2., 3.-6. oraz III.2.3).1.1.-1.4. winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt III.2.3) 3., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zakres zamówień uzupełniających będzie obejmował:
1) przebudowę ulic,
3) przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
4) przebudowę chodników i zatok autobusowych,
5) wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
6) wykonanie elementów małej architektury,
7) przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
8) przebudowę oświetlenia ulicznego,
9) przebudowę linii kablowych NN i ŚN,
10) przebudowę sieci telefonicznej,
11) budowę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniach ulic,
13) usunięcie i zabezpieczenie istniejącej zieleni kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem drogi,
14) zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej,
15) sporządzenia dokumentacji fotograficznej, pisemnej oraz założenia, przebadania, a następnie usunięcia plomb na obiektach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód w wyniku prowadzenia robót,
16) wykonanie robót niewymienionych w przedmiarach i formularzach kosztorysów, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,
17) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,
18) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
19) inwentaryzację powykonawczą obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu,
20) prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.4.2010