strona główna mapa serwisu kontakt

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
16-09-2010
Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:
1. do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), KRUS, komisje lekarskie podległe: MON lub MSWiA.
2. do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzecznictwem do celów pozarentowych (wynikających z Ustawy oraz stanowiących podstawę do przyznania ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów) dla osób mieszkających w Lublinie na stałe zajmuje się:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
od 01.04.2011 r. ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
tel.: 81-466-34-60, fax: 81-466-34-61
email: mzon@lublin.eu

Przewodnicząca Zespołu - Beata Mazur
Sekretarz Zespołu - Katarzyna Jakimińska
Wyświetl większą mapę

Zespół przyjmuje osoby zainteresowane:

- w poniedziałek od 9.00 do 17.00
- wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie został powołany zarządzeniem nr 191/2002 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 1 lipca 2002 r.

Zespół działa w oparciu o przepisy:
- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. Nr 127 poz. 721 z dn. 11.05.2011 r. z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest właściwy miejscowo do rozpatrywania spraw osób przebywających na stałe na terenie miasta Lublina.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Zespół rozpatrzy również sprawy osób:
- bezdomnych,
- przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
- przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
- przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miejsce stałego pobytu
ustala się w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz 993 z 2006r. z późn. zm.) i zgodnie z zawartym w ustawie obowiązkiem meldunkowym jest nim miejsce stałego zameldowania. W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, podstawą ubiegania się o wydanie orzeczenia jest wskazanie miejsca zameldowania na pobyt czasowy na terenie miasta Lublina.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest organem I instancji wydającym (w ramach orzecznictwa pozarentowego):
- orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- legitymacje osób niepełnosprawnych.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) Zespół wydaje również:
- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
- karty parkingowe dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
MZON
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.