Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Przetargi - Konkursy - Ogłoszenia >> Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >> 2012 >> Asystent Kierownika Projektu - II nabór


 
Lublin, 01.08.2012
 
                       

        OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 
1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

Ul. Długa 6, 20-346 Lublin
2. Nazwa stanowiska urzędniczego:
 

Inspektor - pełniący funkcję asystenta kierownika projektu

 
3. Liczba lub wymiar etatu:
0,5
 
II. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie;
- co najmniej 2-letni staż pracy;
- doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- ukończenie 18-go roku życia;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego;
- znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego;
- znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i zasad wydatkowania środków w ramach PO KL,

-znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
- umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy Open Office, poczta
elektroniczna, Internet.
 
III. Wymagania dodatkowe:

- studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi i/lub zamówień publicznych;

- odporność na stres;

- wysoka kultura osobista.
 
  
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- współpraca z kierownikiem projektu w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działań projektowych,

- promocja i informacja projektu-(plakaty, ulotki, spotkanie informacyjne dla uczestników, artykuły na stronę internetową szkoły, oznaczenia biura projektu, sal, pomocy, sprzętu, dokumentacji zgodnie z wytycznymi oznaczania projektu itp.)

- współpraca ze specjalistą przy organizacji szkolenia dla nauczycieli, zajęć, praktyk i wyjazdów

- prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej biura projektu

- przygotowanie i aktualizacja formularza PEFS oraz załącznika nr 2, raportów z realizacji wskaźników do wniosku o płatność

- kontrola prawidłowości prowadzenia kart pracy i dzienników zajęć

- opracowanie instrukcji archiwizacji dokumentów projektowych i archiwizowanie ich zgodnie z instrukcją

- nadzorowanie realizacji zajęć zgodnie z harmonogramami złożonymi do IP i zgłaszanie wszelkich zmian kierownikowi projektu

- monitoring i ewaluacja projektu –opracowanie narzędzi, wdrożenie- prowadzenie kart obserwacji zajęć, ankiet dla uczestników zajęć, dokumentacji zdjęciowej, opracowanie raportu końcowego z monitoringu i ewaluacji

- stała współpraca z Kierownikiem Projektu, zastępowanie go w razie nieobecności

 
V. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż

pracy;
 

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony

stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów

nakazujących wydawanie świadectw pracy.
 

2. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane

przez tłumacza przysięgłego.

- kserokopia dokumentu potwierdzająca doświadczenie w pracy w zakresie realizacji

projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj.

certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 
VI. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego ul. Długa 6, 20-346 Lublin w zamkniętej kopercie A4oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor - pełniący funkcję asystenta kierownika  Projektu ” w terminie do dnia 13.08.2012 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                                                                          Dyrektor
Lublin, dnia 01.08.2012r.                                                                     Anna Smolińska                                           ......................................................                                                                                   ............................................

(miejscowość, data)                                                                                                      (podpis dyrektora placówki))

 
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Inspektor - pełniący funkcję asystenta kierownika projektu 
Wprowadził do BIP: Kurant Piotr 
Data udostępnienia w BIP: 2012-08-01 
Wytworzył informację: Piotr Kurant 
Ostatnio modyfikował: Kurant Piotr 
Data modyfikacji: 2012-08-01 
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego