Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Przetargi - Konkursy - Ogłoszenia >> Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >> 2012 >> Kierownik Projektu


 

Lublin, 16.07.2012                                                         

         OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

Ul. Długa 6, 20-346 Lublin

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

 Główny specjalista - pełniący funkcję Kierownika projektu

 3. Liczba lub wymiar etatu:

1

 II. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- doświadczenie pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na stanowisku Koordynatora min. 2 lata

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- ukończenie 18-go roku życia;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

- nieposzlakowana opinia;

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego;

- znajomość zagadnień z zakresu Prawa Zamówień Publicznych;

- znajomość Generatora Wniosków Płatniczych, Formularza PEFS;

- znajomość instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt;

-znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków

unijnych;

- znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

- umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy Open Office, poczta

elektroniczna, Internet.

 III. Wymagania dodatkowe:

- studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi;

- doświadczenie pracy w systemie oświaty;

- odporność na stres;

- wysoka kultura osobista

 IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 -        koordynacja prawidłowej realizacji projektu i jego celów, w tym czuwanie nad zgodnością realizacji zadań z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i jego harmonogramem

-        bieżące kontakty z Instytucją Pośredniczącą oraz Instytucją Wdrażającą w zakresie realizowanego projektu, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów

-        przygotowanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działań projektowych

-        Rekrutacja uczestników projektu-udział w komisji, przyjmowanie zgłoszeń

-        przygotowanie i przechowywanie danych osobowych uczestników projektu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i aktów wykonywanych do ww. ustawy

-        opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania projektem (Polityka rachunkowości, polityka bezpieczeństwa, regulamin wydatkowania środków poniżej 14 000 euro, regulamin pracy komisji przetargowej, regulamin projektu itp.)

-        nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu działań oraz zadań realizowanych przez wszystkie osoby zatrudnione na rzecz projektu, zgodnie z zawartymi umowami

-        prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej biura projektu

-        współpraca z pracownikami administracyjnymi

-        przygotowanie, realizacja, rozliczenie i kontrola wydatkowania środków zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami stosowanymi u Wnioskodawcy

-        opisywanie faktur i  kontrola pod względem merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej oraz potwierdzenia realizacji prac  ujętych  w dokumencie.

-        nadzorowanie organizacji i realizacji szkolenia dla nauczycieli, zajęć dodatkowych, zajęć praktycznych, wyjazdów

-        nadzorowanie monitoringu i ewaluacji wskaźników założonych w  projekcie

-        sprawozdawczość

-        dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie  w porozumieniu z IP

-        wypełnianie oraz terminowe składanie wniosków o płatność

-        obowiązkowy udział podczas audytu, kontroli merytorycznych, finansowych projektu

-        śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi jak również prawodawstwem polskim i UE

 

V. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

 2. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

- kserokopia dokumentu potwierdzająca doświadczenie w pracy w zakresie realizacji

projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj.

certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VI. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego Ul. Długa 6, 20-346 Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny specjalista - pełniący funkcję kierownika  projektu ” w terminie do dnia 27.07.2012r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Lublin, dnia 16.07.2012r.                                                        ......................................................                                                                              ............................................

(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej)

 

Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Kierownik Projektu 
Wprowadził do BIP: Kurant Piotr 
Data udostępnienia w BIP: 2012-07-15 
Wytworzył informację: Piotr Kurant 
Ostatnio modyfikował: Kurant Piotr 
Data modyfikacji: 2012-07-15 
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego