Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> ogłoszone


 
 (2017-09-13 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Krańcowej – ul. Elektrycznej – ul. Dulęby w Lublinie.
 (2017-09-11 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zadanie 1. Budowa i rozbudowa ul. Firlejowskiej w Lublinie, na odcinku od ulicy Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Firlejowskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską do skrzyżowania z ulicą Bronowicką oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-08-21 Usługa) Przetarg nieograniczony na: Zadanie I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zadanie II – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę odcinków odgałęzień sieci wodociągowej i odcinków odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
 (2017-08-14 usługa) Przetarg nieograniczony na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, w tym m.in. budowa w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowa ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowa odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
 (2017-08-14 usługa) Przetarg nieograniczony na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową”.
 (2017-08-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na: Zadanie I - budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Lublinie; Zadanie II - rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Kasztanowej w Lublinie
 (2017-07-21 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
 (2017-07-18 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi gminnej nr 106748L – ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni.
 (2017-07-15 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na: Zadanie I: a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego – Chodźki, przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego – Czapskiego; c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów; d) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów; Zadanie III – budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; Zadanie IV – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową ulicy Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta Lublin. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 (2017-07-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ul. Różanej w osiedlu Ruta w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
 (2017-07-05 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-06-14 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
 (2017-06-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino – Etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)”
 (2017-06-02 Usługa) Przetarg nieograniczony na likwidację dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin.
 (2017-06-01 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza w Lublinie z przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania dla potrzeb komunikacji miejskiej. Zadanie stanowi część projektu pn: ”Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”. Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski
 (2017-05-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i przebudowę ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej – ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometraż 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowę oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej.
 (2017-05-17 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Wiejskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
 (2017-05-11 Usługa) Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja, które wchodzi w zakres projektu pn: „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski
 (2017-05-10 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino oraz budową połączenia z planowaną ul. KDD – ul. Pielęgniarek realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)”
 (2017-05-04) Przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja.
 (2017-05-02 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zadanie II - przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej, realizowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 (2017-04-26 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej: Zadanie I - przebudowa ul. Abramowickiej w Lublinie (odcinek od ul. Sadowej do granicy miasta); Zadanie II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 – w zakresie od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odległej do początku zakresu opracowania branży drogowej (Zadanie I) oraz budowy przykanalików w granicach przyszłego pasa drogowego dla nowo projektowanej sieci i istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w obszarze objętym opracowaniem branży drogowej; Zadanie III – budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do poszczególnych posesji w granicach przebudowywanego pasa drogowego
 (2017-04-26 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, w tym m.in. budowa w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowa ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowa odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem
 (2017-04-26 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
 (2017-03-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie