strona główna Urząd Miasta Lublin redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta
Pełnomocnicy
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Nabór na ławników sądowych
Archiwum RM Lublin
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Prawo
Statut Miasta
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Zasady ponownego wykorzystania
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Zakłady opieki zdrowotnej
Żłobki

 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Spraw Administracyjnych
SA-002
Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego - wymiana


Wymagane wnioski


SA-002-01 - wniosek o wydanie dowodu osobistego


Lista wnioskówWymagane załączniki


- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, jeżeli akt ten został sporządzony poza Lublinem,
- dwie aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty podlegający wymianie


Sposób i miejsce składania dokumentów


- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 11, 14, 15, 16 (I piętro)
tel. 081 466 1032
tel. 081 466 1033.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2, 3 (parter)
tel. 081 466 1063
tel. 081 466 1064
tel. 081 466 1065.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-243 Lublin
ul. Kleeberga 12a, stanowiska nr 3, 4, 5
tel. 081 466 1074
tel. 081 466 1075
tel. 081 466 1076.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Wymagane opłaty


Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł. Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S. A. na terenie Miasta Lublin oraz w kasach znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) i II piętro (pokój nr 204) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Wnioskodawca odbiera dowód osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, w którym wniosek został złożony:
- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 12, 13 (I piętro)
tel. 081 466 1032
tel. 081 466 1033.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2, 3 (parter)
tel. 081 466 1063
tel. 081 466 1064
tel. 081 466 1065.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-243 Lublin
ul. Kleeberga 12a, stanowiska nr 3, 4, 5
tel. 081 466 1074
tel. 081 466 1075
tel. 081 466 1076.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Termin złożenia


W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.


Termin załatwienia sprawy


1 miesiąc, jeżeli osoba posiada dowód osobisty wydany w miejscu obecnego zameldowania na pobyt stały.
2 miesiące, jeżeli osoba posiada dowód osobisty wydany poza miejscem obecnego stałego zameldowania.


Tryb odwoławczy


Odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych (20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 20) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.


Informacje dodatkowe


Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego należy wypełniać drukowanymi literami.

UWAGA! Wniosek należy podpisać w momencie składania dokumentów w obecności pracownika. W szczególnych przypadkach, w których osoba nie może stawić się w urzędzie z powodu kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności w miejscu pobytu danej osoby (np. przyjęcie wzoru podpisu lub dostarczenie dowodu).

Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swojego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

Małoletni przed ukończeniem 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców (opiekunów prawnych) na ich uzasadniony wniosek, dokumenty należy złożyć:
Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 11, 14, 15, 16 (I piętro)
tel. 081 466 1002.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej.

Dowody osobiste wydawane osobom do 65 roku życia ważne są przez 10 lat, a dowody osobiste wydawane osobom powyżej 65 roku życia wydawane są na czas nieoznaczony. Dowody osobiste dla osób małoletnich ważne są przez 5 lat.


Czynności powiązane


Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek aktualizowania danych wynikających z faktu otrzymania dowodu osobistego przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


06-02-2008


Wydrukuj pdfUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wydawanie dowodu osobistego - wymiana
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2007-11-20
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: OM - Żak Andrzej
Data modyfikacji: 2015-02-27
Status: Informacja nieaktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.