strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Samsonowicza w Lublinie

Osoba publikująca ogłoszenie:
Data publikacji ogłoszenia: 14-03-2017
Termin składania dokumentów:
Data ważności ogłoszenia: 28-03-2017
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej
znak sprawy: OŚ-OD-I.6220.194.2016
Działając na podstawie:
   - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz 353 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania,
   - art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz 353 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo,
że na wniosek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie dnia 13.03.2017r. Prezydent Miasta Lublin wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dnia 14.03.2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie można się zapoznać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, pok. 101, poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Zana 38c za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Samsonowicza w Lublinie
Wprowadził do BIP: OŚ - Hetman-Baryła Marta
Data udostępnienia w BIP: 2017-03-14
Wytworzył informację: Wojtanowicz Elżbieta
Ostatnio modyfikował: OŚ - Hetman-Baryła Marta
Data modyfikacji: 2017-03-14
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.