strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2017 r.

Osoba publikująca ogłoszenie:
Data publikacji ogłoszenia: 21-02-2017
Termin składania dokumentów:
Data ważności ogłoszenia: 15-03-2017
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Informacja
znak sprawy:
Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
(Link: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=252633 )

Termin składania wniosków: od 24 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38/I piętro, 20-601 Lublin, sekretariat (pokój nr 117) lub Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin

1. Podstawą wzięcia udziału w Programie jest złożenie kompletnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego). Dodatkowo należy przedłożyć wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy- załącznik nr 2.
2. W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności.
3. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty i informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
4. W przypadku budynków wielorodzinnych należy do wniosku o dotację dołączyć zestawienie wszystkich lokali wraz z podaniem liczby planowanych do likwidacji kotłów bądź pieców wraz z podaniem ich mocy.
5. W przypadku podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub przyłączenia do sieci gazowej (w przypadku, gdy budynek nie posiada instalacji gazowej) należy przedłożyć dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy z dostawcą ciepła lub gazu (warunki przyłączeniowe).
6. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie umowy po zrealizowaniu zadania, na podstawie wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3. Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć oryginały faktur i rachunków oraz dokumenty potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.
7. Maksymalnie dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów. 
8. Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych miasta Lublin, na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie olejowe.
9. Dotacja przysługuje na wymianę wyłącznie pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym, które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu.
10. W bieżącym roku zadanie polegające na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie wsparte przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC). LPEC we własnym zakresie będzie pokrywać koszty przyłącza ciepłowniczego dla wnioskowanych budynków. Dodatkowo LPEC poprzez Gminę Lublin udzieli wsparcia wnioskodawcom przyłączającym budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej kwotą do 10% brutto poniesionych kosztów na realizację sieci wewnętrznej i budowę węzła cieplnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, pok. 103 lub pod numerem telefonu 81 466 2621.

Załączniki do pobrania zamieszczone są poniżej.

zalacznik nr 1- wniosek o udzielenie dotacji-1.odt
zalacznik nr 2- harmonogram rzeczowo-finansowy.odt
zalacznik nr 3- wniosek o rozliczenie dotacji.odt

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2017 r.
Wprowadził do BIP: OŚ - Hetman-Baryła Marta
Data udostępnienia w BIP: 2017-02-21
Wytworzył informację: Sławiński Tomasz
Ostatnio modyfikował: OŚ - Hetman-Baryła Marta
Data modyfikacji: 2017-02-22
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.