strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Osoba publikująca ogłoszenie:
Data publikacji ogłoszenia: 24-01-2017
Termin składania dokumentów: 31-01-2017
Data ważności ogłoszenia: 31-01-2017
Komórka organizacyjna: Wydział Sportu i Turystyki
Rodzaj ogłoszenia: Informacja
znak sprawy:
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r. podmiot działający pod nazwą Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 31 stycznia 2017 r. Do 15 marca 32017 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.930 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2017 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny. Skierowane jest do aktywnie sportowo, osób w wieku 50+, 60+ i 70+, 80+ członków lubelskich klubów i organizacji senioralnych. IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada jest wielkim świętem aktywności sportowej osób starszych, każdego roku skupia coraz większą liczbę osób startujących. Reprezentację Lublina stanowić będą, aktywnie sportowo, osoby w wieku 50+, 60+ i 70+, 80+, członkowie lubelskich klubów i organizacji senioralnych. By uczestniczyć w zmaganiach sportowych w gronie rówieśników z całej Polski nasi seniorzy przygotowują się przez cały rok. Dla zachowania kondycji i podniesienia swojej sprawności fizycznej uprawiają różne formy zimowej aktywności sportowej: m.in. „kręgle curlingowe” na lodzie, biegi oraz slalom narciarski, zjazdy narciarskie, uczestniczą w turniejach brydżowych i szachowych, uprawiają nordic walking itp. Lubelscy seniorzy w IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie wezmą udział w 5 dyscyplinach w różnych kategoriach wiekowych .

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 31 stycznia 2017 r. do godziny 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00, sport@lublin.eu

TWWP - oferta art 19 a.pdf

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie
Wprowadził do BIP: ST - Daniewski Jarosław
Data udostępnienia w BIP: 2017-01-24
Wytworzył informację: Daniewski Jarosław
Ostatnio modyfikował: ST - Daniewski Jarosław
Data modyfikacji: 2017-01-24
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.