Przedszkole nr 43
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne >> Zakończone >> (2013-03-06) Dostawa żywności dla Przedszkola nr 43 w Lublinie, ul. Skautów 11 A >> Ogłoszenie o zamówieniu


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Osoba do kontaktu: Elżbieta Bartyś - referent, tel. 81 741 27 38, w godz. 8.00 - 14.00
Data: 06-03-2013

Lublin: Dostawa żywności dla Przedszkola nr 43 w Lublinie, ul. Skautów 11 A
Numer ogłoszenia: 91696 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole nr 43 , ul. Skautów 11A, 20-055 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 741 28 37, faks 81 479 53 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.p43.bip.lublin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Przedszkola nr 43 w Lublinie, ul. Skautów 11 A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności dla Przedszkola Nr 43 w Lublinie, ul. Skautów 11 A w podziale na 10 zadań: Zadanie nr 1 Dostawa mleka i przetworów mlecznych - kod CPV 15.50.00.00-3 Zadanie nr 2 Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych - kod CPV 15.10.00.00-9 Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i wyrobów drobiowych - kod CPV 15.10.00.00-9 Zadanie nr 4 Dostawa owoców - CPV 15.30.00.00-1 Zadanie nr 5 Dostawa warzyw - CPV 15.30.00.00-1 Zadanie nr 6 Dostawa ziemniaków - CPV 15.30.00.00-1 Zadanie nr 7 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych - kod CPV 15.81.10.00-6 Zadanie nr 8 Dostawa mrożonek - kod CPV 15.89.60.00-5 Zadanie nr 9 Dostawa jaj - kod CPV 03.14.25.00-3 Zadanie nr 10 Dostawa różnych artykułów spożywczych - kod CPV 15.80.00.00-6.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.p43.bip.lublin.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole nr 43, ul. Skautów 11 A; 20 - 055 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Przedszkole nr 43, ul. Skautów 11 A; 20 - 055 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu 
Wprowadził do BIP: UM OW - Głaz Monika 
Data udostępnienia w BIP: 2013-03-06 
Wytworzył informację: Elżbieta Bartyś 
Ostatnio modyfikował: UM OW - Głaz Monika 
Data modyfikacji: 2013-03-06 
Przedszkole nr 43