Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia >> Zamówienia publiczne >> 2008


 

Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych


Numer ogłoszenia: 236258 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 21.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321529, fax. 081 5347170.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mbp.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa łączy internetowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i świadczenie usług dostępu sieci Internet w oparciu o łącza stałe Wykonawcy. O ile nie określono inaczej wartości download/upload wyrażono w kbit/s. Zadanie nr 1, lokalizacja: Centrala MBP, adres: ul. Peowiaków 12, tel. 081 532-15-29, download min: 10mbps, upload min: 10mbps, adresy IP: 18* Zadanie nr 2, lokalizacja: Filia nr 3, adres: ul. Hutnicza 20 A, tel. 081 746-29-63, download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 3, lokalizacja: Filia nr 5, adres: ul. Krochmalna 47, tel. 081 442-44-24, download min: 512, upload min: 128, adresy IP: 1 Zadanie nr 4, lokalizacja: Filia nr 6, adres: ul. Poniatowskiego 4, tel. 081 533-07-13 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 5, lokalizacja: Filia nr 7, adres: ul. Kunickiego 35, tel. 081 472-53-93 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 6, lokalizacja: Filia nr 8, adres: ul. Zuchów 2, tel. 081 534-10-73 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 7, lokalizacja: Filia nr 9, adres: ul. Krańcowa 106, tel. 081 744-17-18 , download min: 2048, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 8, lokalizacja: Filia nr 11, adres: ul. Lwowska 6, tel. 081 747-43-54 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 9, lokalizacja: Filia nr 18, adres: ul. Głęboka 8 A, tel. 081 525-10-91 , download min: 2048, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 10, lokalizacja: Filia nr 31, adres: ul. Nałkowskich 102, tel. 081 744-71-69 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Szczegółowy opis zakresu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług, o których mowa w pkt. 3 SIWZ; 3)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich - oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w okresie objętym zamówieniem;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 65
  • 2 - wartość parametru upload - 30
  • 3 - koszt uruchomienia usługi - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mbp.lublin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin pok. nr 3 - Kancelaria.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych 
Wprowadził do BIP: MBP - Radko Robert 
Data udostępnienia w BIP: 2008-10-21 
Wytworzył informację: Robert Radko 
Ostatnio modyfikował: MBP - Radko Robert 
Data modyfikacji: 2008-10-21 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie