Bursa Szkolna nr 5
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia praca >> Ogłoszenia PRACA 2016


 
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami/

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego1.    Nazwa i adres jednostki:
Bursa Szkolna Nr 5
ul. Pogodna 52 A
20-337 Lublin

2.    Określenie stanowiska:
Główny księgowy

3.    Liczba lub wymiar etatu:
Pełny etat

4.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zgodnie z art. 54, ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych (Dz. U.  Z 2009 nr 157, poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. z późn. zm. oraz  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Kandydat nie może być skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Spełnienie jednego z poniższych warunków
  a)    Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości,
  b)    wykształcenie średnie (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości,
  c)    wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d)    certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Biegła znajomość Ustawy o Rachunkowości  z dnia 29 września 1994 r (Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)
 • Biegła znajomość Ustawy o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240) z późniejszymi zmianami.
 • Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym  stanowisku.
 • Nieposzlakowana opinia

5.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet).
 • Znajomość obsługi programu księgowego.
 • Znajomość programu płacowego.
 • Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, znajomość zasad współpracy z PFRON.
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej.
 • Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela
 • Znajomość programów Vulcan będzie dodatkowym atutem

6.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.
 • Sporządzanie kart wynagrodzeń i płac.
 • Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont.
 • Planowanie wydatków i dochodów budżetowych i środków własnych.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.
 • Rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki.
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,
 • Prowadzenie i rozliczanie ZFŚS
 • Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego

7.    Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
 • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone  klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późni. zm. )”.


8.    Data nawiązania stosunku pracy:

15 grudzień 2012 - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia.
Przez okres jednego miesiąca istnieje możliwość zatrudnienia na ½ etatu.


9.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Główny Księgowy” do dnia 13 grudnia 2012r. do godz. 10.00 w sekretariacie bursy lub przesłać pocztą na adres:

Bursa  Szkolna Nr 5
ul. Pogodna 52A
20-337 Lublin

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


10.    Rozstrzygnięcie konkursu:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
I  etap  –  kwalifikacja  formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych
II etap  – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją   konkursową, powołaną przez Dyrektora  Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie. Kandydaci o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 13.12.2012 r. zostaną powiadomieni telefonicznie.


Szczegółowsze informacje można uzyskać w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 5 -
ul Pogodna 52A  lub pod nr tel. 81-444-20-23

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 13.12.2012 r.


Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w bursie.


Lublin, 30 listopada 2012.
                                                               
p.o.   Dyrektor Bursy Szkolnej nr 5

 mgr   Teresa Karkoszka
 ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_glownego_ksiegowego.pdf
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko głównego księgowego 
Wprowadził do BIP: B5 - Zarzeczna-Cur Izabela 
Data udostępnienia w BIP: 2012-11-30 
Wytworzył informację: Izabela Zarzeczna 
Ostatnio modyfikował: B5 - Zarzeczna-Cur Izabela 
Data modyfikacji: 2012-11-30 
Bursa Szkolna nr 5